Category Archives: Kameňolom

Uznesenie Krajského súdu v Košiciach

Krajský súd v Košiciach uznesením, sp. zn. 7S/29/2014 zo dňa 1. 10. 2015 zastavil konanie o preskúmaní rozhodnutia, ktoré podala obec voči Hlavnému banskému úradu a firme RICORSO, s.r.o. Dôvodom na zastavenie konania je chýbajúca obálka v spise. Uznesenie na stiahnutie

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Uznesenie Krajského súdu v Košiciach

Zamietnutie predbežného opatrenia

Uznesením Okresného súdu Košice – okolie zo dňa 14.11.2014 doručeného obci 15.12.2014 bol zamietnutý návrh firmy RICORSO s.r.o., na nariadenie predbežného opatrenia a to odstrániť značky zákazu vjazdu na uliciach Tichá a Hlavná a zákaz umiestňovať  akékoľvek dopravné značenia na … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zamietnutie predbežného opatrenia

Trhacie práce malého rozsahu

Oznámenie o trhacích prácach malého rozsahu firmy BLUE SKY MINING s.r.o. Trhacie práce sa podľa oznámenia (viď príloha) uskutočnia 23.-24.10.2014 a 27.-28.10.2014 od 9:00 hod do 15:00 hod.

Posted in Aktuality, Kameňolom, Oznamy obce | Comments Off on Trhacie práce malého rozsahu

Rozhodnutie HBU o povolení ťažobnej činnosti v dobývacom priestore Vyšný Klátov I

Hlavný banský úrad na základe protestu prokurátora zrušil svoje rozhodnutie č. 118-561/2012 zo dňa 28.2.2013. Dňa 4.12.2013 vydal nové rozhodnutie o odvolaní č. 160-2284/2013, ktorým firme RICORSO, s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava povolil banskú činnosť v … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Rozhodnutie HBU o povolení ťažobnej činnosti v dobývacom priestore Vyšný Klátov I

Zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 27.6.2013, ktorý potvrdilo zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU.

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU

Zrušenie povolenia na ťažbu firme KRUŠGEO.SK, s.r.o. v Lome Vyšný Klátov I

Hlavný banský úrad na základe protestu prokurátora zrušil svoje rozhodnutie č. 118-561/2012 z 28.2.2012 o odvolaní. Firma KRUŠGEO.SK, s.r.o. tak momentálne nemá povolenie banskej činnosti v Lome Vyšný Klátov I. Firma KRUSGEO.SK, s.r.o.  podala odvolanie proti zrušeniu povolenia banskej činnosti v Lome … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zrušenie povolenia na ťažbu firme KRUŠGEO.SK, s.r.o. v Lome Vyšný Klátov I

Názov: Kameňolom v Nižnom Klátove

Kameňolom v Nižnom Klátove získal povolenie na ťažbu do roku 2020 v objeme 10 x väčšom ako doteraz, napriek tomu že mu stále chýba vhodná cesta na prepravu vyťaženého kameňa.

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Názov: Kameňolom v Nižnom Klátove

Činnosť obce ohľadne výzvy firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o.

Dňa 19.10.2012 obec obdŕžala od firmy výzvu na odstránenie protiprávneho stavu, v ktorej žiadala odstránenie, resp. doplnenie osadeného zvislého dopravného značenia („Zákaz vjazdu vozidiel“, ktorých okamžitá hmotnosť prevyšuje hranicu 12,5 t). Obec v odpovedi uviedla, že pri určení použitia dopravných značiek postupovala a postupuje v súlade s cestným zákonom … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Činnosť obce ohľadne výzvy firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o.

Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Dňom 2.3.2012 obdržala obec rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní voči ťažbe v kameňolome, čím vlastne potvrdil banskú činnosť. Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK

Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK 21.2.2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie s Ing. Štefanom Tomčom, poslancom NR SR. Po oboznámení sa s problematikou v miestnom lome, pán poslanec uskutočnil poslanecký prieskum v lome, na Obvodnom banskom úrade v Košiciach, na … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK