Category Archives: Kameňolom

Činnosť obce ohľadne výzvy firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o.

Dňa 19.10.2012 obec obdŕžala od firmy výzvu na odstránenie protiprávneho stavu, v ktorej žiadala odstránenie, resp. doplnenie osadeného zvislého dopravného značenia („Zákaz vjazdu vozidiel“, ktorých okamžitá hmotnosť prevyšuje hranicu 12,5 t). Obec v odpovedi uviedla, že pri určení použitia dopravných značiek postupovala a postupuje v súlade s cestným zákonom … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Činnosť obce ohľadne výzvy firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o.

Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Dňom 2.3.2012 obdržala obec rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní voči ťažbe v kameňolome, čím vlastne potvrdil banskú činnosť. Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Rozhodnutie Hlavného banského úradu o odvolaní

Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK

Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK 21.2.2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie s Ing. Štefanom Tomčom, poslancom NR SR. Po oboznámení sa s problematikou v miestnom lome, pán poslanec uskutočnil poslanecký prieskum v lome, na Obvodnom banskom úrade v Košiciach, na … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Reakcie poslancov Národnej rady SR na ťažbu amfibolitu spoločnosťou KRUŠGEO.SK

Konania, stretnutia, listy štátna správa, samospráva, iné subjekty

Boli uskutočnené stretnutia, konania, zaslané listy: 1. KRUŠGEO.SK, s.r.o., 2. JUDr. Jozef Šuchta, 3. Obvodný banský úrad v Košiciach, 4. Hlavný banský úrad Banská Štiavnica, 5. Urbariát pozemkové spoločenstvo Nižný Klátov, 6. Ing. Pavel Titl – PT Inžiniering, 7. JUDr. Iveta … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Konania, stretnutia, listy štátna správa, samospráva, iné subjekty

Medializácia

1. STV, 9.2.2011, streda,  19:50 hod., SPRÁVY STV 1, Sporná ťažba kameňa http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2011-02-09&id=44107 2. TV Naša, 17.2.2011, štvrtok, 13:30 hod, Magazín KSK http://www.nasa.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=6128:magazin-ksk-17-februar-2011&catid=26:magazin-ksk&Itemid=43 3. DENNÍK KOŠICKÝ KORZÁR, 28.2.2011, pondelok, strana 4, Klátovčania: Nákladiaky ani ťažbu už nechceme. Firma plánuje ťažiť … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Medializácia

Odstrely

Dňa 27.4.2011 medzi 10:40 a 11:00 hod. bol hlásený 1.odstrel, ktorý bol doložený aj čestnými vyhláseniami. 27.4. 2011 boli vykonané prešetrenia (zápisnica ObBÚ v Košiciach z 28.4. 2011 s vysvetlením, že jediným možným vysvetlením je, že v tom čase prebehla oblasťou rázová vlna nadzvukovej stíhačky … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Odstrely

Stanovisko obyvateľov obce

Dňa 30.1.2011 sa uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov obce k pokračovaniu banskej činnosti, na ktorom starostka, JUDr. Jozef Šuchta a poslanci obecného zastupiteľstva informovali obyvateľov o plánoch firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o., absolvovaných rokovaniach, o postojoch zástupcov orgánov štátnej správy. Obyvateľov informovali o zaslaní stanoviska obce jednak firme … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Stanovisko obyvateľov obce

Konanie o povolení banskej činnosti

Dňa 12.1.2011 bolo obci doručené oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou  ohliadkou, ktorého účastníkom boli: KRUŠGEO.SK, s.r.o., Slovenský pozemkový fond, Obec Vyšný Klátov, PD Nižný Klátov, Krakovský Pavol, Harčárová Ľudmila, Bernát Štefan, Bernátová Margita, Bavoľárová Ľubica, Hudáková Alžbeta, … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Konanie o povolení banskej činnosti

Stanovisko obce

K plánu otvárky zaslané firme KRUŠGEO.SK, s.r.o. 5.1.2011 (prevzaté 18.1.2011) stanovisko obce: obec nesúhlasí  s povolením banskej činnosti v  žiadnom   určenom objeme  (ani v objeme pod 200 000 ton ročne) bez dokončenia reálneho  obchvatu zastavaného územia obcí Nižný Klátov a Vyšný Klátov, potvrdeného právoplatným  … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Stanovisko obce

Nový plán otvárky (2011-2020)

Dňa 9.12.2010 firma KRUŠGEO.SK,s.r.o., so sídlom Hlavná 22, Nižný Klátov (teraz Pražská 2, 040 11 Košice) predložila Obci Nižný Klátov Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska amfibolitov v dobývacom priestore „Vyšný Klátov I“ na obdobie rokov 2011–2020, v ktorom plánuje vydobyť 5 mil. … Continue reading

Posted in Kameňolom | Comments Off on Nový plán otvárky (2011-2020)