Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Pripojiť sa k výzve (viď nižšie) sa môžete na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=765426

Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Odporcovia ťažby rádioaktívnych nerastov a zlata s použitím kyanidovej technológie žiadajú premiéra SR Róberta Fica o vykonanie  nápravy.

Ministerstvo hospodárstva nerešpektuje odmietavé stanoviská verejnosti k ťažbe rádioaktívnych nerastov a ku použitiu kyanidovej technológie pri  ťažbe a spracovaní zlata.

V roku 2010 bola  do NR SR predložená petícia 113 000 občanov, odmietajúcich ťažbu uránu na Slovensku. Od roku 2011 prebieha aj petícia obyvateľov okresu Detva, ktorí protestujú proti zámeru dobývania a spracovania zlatých rúd v lokalite Detva Biely Vrch, spojeného s použitím technológie kyanidového lúhovania, ktorú  doposiaľ podporil každý druhý dospelý obyvateľ  regiónu. Mesto Kremnica sa už dva ostatné  roky usiluje o zmenšenie dobývacieho priestoru zlato-strieborných rúd na svojom území.

Potrebu zapojenia verejnosti zdôrazňuje aj upozornenie Európskej komisie , ktorá pod hrozbou najvážnejšej sankcie  – odňatia všetkých druhov finančnej pomoci Európskej únie Slovensku – žiadala zabezpečiť účasť a rešpektovanie stanovísk verejnosti vrátane jej volených zástupcov  v rozhodovacích procesoch dotýkajúcich sa závažných dopadov na životné prostredie. Tieto požiadavky riešili vládne a zákonodarné orgány Slovenskej republiky v roku 2010 novelizáciou  viacerých zákonov, vrátane banského zákona.

Napriek týmto skutočnostiam  Ministerstvo hospodárstva  SR ignorovalo postoje verejnosti, vyjadrené v petícii proti ťažbe uránu a v roku 2012 podpísalo Memorandum o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, v ktorom  vyjadrilo podporu aj   povoleniu   jej zámeru dobývať rádioaktívne nerasty  v lokalite Jahodná Kurišková v tesnej blízkosti mesta Košice.

Tento zámer podporilo ministerstvo bez ohľadu na to, že  pred podpísaním Memoranda neprebehol proces posudzovania vplyvov zámeru na okolité životné prostredie a doposiaľ ministerstvu  nie je známy rozsah ohrozenia zdravia obyvateľov  dobývaním uránu.

Podpísaním memoranda ministerstvo stratilo objektivitu, ktoré si ako možný rozhodujúci orgán o zámeroch umiestnenia dobývacích priestorov  a povolenia ťažby  nerastov  so závažným dopadom na životné prostredie  určite malo  zachovať.

Na tomto základe zastupiteľstvá mesta Košice a Košického samosprávneho kraja schválenými uzneseniami v roku 2014  požiadali ministra hospodárstva,  aby odstúpil  od  uvedeného Memoranda.

Mesto Košice, mesto Detva, Košický samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny  kraj  v spojitosti s pripravovanými  zámermi ťažby a spracovania nerastov s mimoriadne závažnými dopadmi na životné prostredie  (ťažba rádioaktívnych nerastov, ťažba a spracovanie zlata s použitím kyanidovej technológie) využili svoje právomoci  územnoplánovacích orgánov  v súlade s platnou úpravou stavebného zákona. V návrhoch zmien regulatívov územného plánu v rámci určenia funkčného využitia  svojich regiónov ustanovili neprípustnosť  ťažby rádioaktívnych nerastov resp. ťažby a spracovania zlata s použitím kyanidovej technológie na svojom území. Pri ustanovení týchto priestorových limitov neprípustnosti dobývania  vychádzali uvedené samosprávy  aj z platného znenia Aktualizácie surovinovej politiky v oblasti nerastných surovín ako strategického dokumentu  Slovenskej republiky, ktorý uvádza, že jednou z hlavných úloh regionálnej politiky  územnej samosprávy je aj   stanovenie priestorových limitov ťažby  – teda aj neprípustnosti alebo obmedzenia  dobývania nerastných surovín v územných plánoch.

Ministerstvo hospodárstva  v rozpore s týmto dokumentom, ktorý samo pripravilo, nesúhlasí s ustanovením priestorových  limitov ťažby  v  územných plánoch, čím chce znemožniť ich záväznosť. V rámci svojich nesúhlasných stanovísk presadzuje, aby územné plány obsahovali v spojitosti so zámermi ťažby rádioaktívnych nerastov, resp. použitia kyanidovej technológie pri spracovaní zlatých rúd  len  neurčité všeobecné formulácie o dodržiavaní platnej legislatívy.

Vzhľadom na doterajšie postoje a postupy ministerstva hospodárstva  je dôvodná obava, že ministerstvo  predloží v blízkej budúcnosti  návrh  na  zrušenie platnej úpravy banského zákona, ktorá  umožňuje povolenie  ťažby a spracovanie týchto nerastov len so súhlasom verejnosti, zastúpenej  dotknutými  samosprávami. Na základe toho nič nebude brániť  ťažbe a spracovaniu nerastov  s najvážnejšími dopadmi na životné prostredie.

V prípade konkrétnych lokalít Jahodná – Kurišková a ďalších ložísk uránu na území Košického samosprávneho kraja  sa jedná o  územia  s husto osídleným obyvateľstvom,  významnými zdrojmi pitnej vody,  dlhodobým  tradičným rekreačným využívaním území,  v  európsky významných územiach ochrany prírody a krajiny. V prípade ložiska Detva – Biely vrch v tomto území je zároveň  umiestnená prevádzka  najvýznamnejšieho  zamestnávateľa dotknutého regiónu. Opísané  využívanie ďalšia banská činnosť   znemožní resp. vážne ohrozí.

V dôsledku uvedeného žiadame predsedu vlády SR Róberta Fica, aby okamžite vykonal opatrenia, na základe ktorých ministerstvo hospodárstva zmení svoje negatívne  vyjadrenia vo vzťahu ku legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch. Upozorňujeme, že nesúhlasné stanoviská ministerstva nerešpektujú stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv. Zároveň požadujeme, aby ministerstvo odstúpilo od Memoranda o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, ktorým bez dostatočných informácií podporuje zámer ťažby rádioaktívnych nerastov v tesnej blízkosti mesta Košice.

o.z. Brečtan, Nové Mesto nad Váhom
o.z. Podpoľanie nad zlato
Mesto Kremnica
o.z. Kremnica nad zlato
o.z. SOSNA, Košice
ZO SZOPK Košice 2013

 

 

This entry was posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná, Výzvy. Bookmark the permalink.