Zamietnutie predbežného opatrenia

Uznesením Okresného súdu Košice – okolie zo dňa 14.11.2014 doručeného obci 15.12.2014 bol zamietnutý návrh firmy RICORSO s.r.o., na nariadenie predbežného opatrenia a to odstrániť značky zákazu vjazdu na uliciach Tichá a Hlavná a zákaz umiestňovať  akékoľvek dopravné značenia na miestnej komunikácii vedúcej k lomu.

Súd konštatoval, že nariadením predbežného opatrenia by sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi mohol vytvoriť nenávratný stav tým, že by došlo k poškodeniu miestnej komunikácie, ktorá nie je technicky prispôsobená na prepravu nákladu do 27 ton. Preprava takéhoto nákladu v krátkych časových intervaloch by spôsobila škody aj na priľahlých nehnuteľnostiach a ohrozila bezpečnosť obyvateľov obce (viď strana 3 uznesenia).

This entry was posted in Aktuality, Kameňolom. Bookmark the permalink.