Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky

Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky.

Zmluva je určená iba pre tých obyvateľov, ktorí doteraz nepodpisovali zmluvu, resp. neboli uvedení v zozname zaslanom VVS

K zmluve v prílohe:

–          Zmluvu podpisujú tí obyvatelia, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva

–          Vypĺňa sa tabuľka vlastníkov a písmeno a) bod 1 Článok III.

–          Zmluva sa vytláča v troch rovnopisoch. Na jednom vyhotovení zmluvy však musia byť overené podpisy vlastníkov

–          Zmluva sa podpisuje len na strane 2.

–          Prílohy sa nepodpisujú a ani sa nevyplňujú! Sú len pre informáciu občana, ako bude vyzerať zmluva vyhotovená na zákazníckom centre.

Zmluvu je potrebné vytlačiť 3x bez príloh, podpis je možné overiť na obec nom úrade.

This entry was posted in Aktuality, Rozvoj obce. Bookmark the permalink.