Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, návrh na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“ na pozemkoch parciel v katastrálnom území Nižný Klátov.

Situácia – Nižný Klátov.Iberšek.VSD

212 2018 NK VSD Nižný Klátov Iberšek zri adenie VN DTS NN

This entry was posted in Aktuality, Oznamy obce. Bookmark the permalink.