História obce

HISTÓRIA OBCE V ROKOCH :
Rok 1241 – prví osadníci, nemeckí kolonisti
Rok 1317 – prvá písomná zmienka o obci, zriadenie farnosti a
postavenie kostola sv. Kríža ( predtým tu stála drevená
kaplnka)
Rok 1382 – Ľudovít I. prisúdil obec Košičanom, v tej dobe mala
obec 14 poddanských usadlosti
Rok 1397 – kráľ Žigmund Luxemburský dáva obyvateľom obce
také isté práva a výsady, aké mali košický mešťania
Rok 1603-1623 – prevažná väčšina obyvateľstva bola nemeckej
národnosti a evanjelického náboženstva. Pôsobil tu
nemecký evanjelický kňaz Ján Wolf, ktorý kázal po
nemecky
Po 16. Stor. – začiatok usadzovania Slovákov v  obci
Rok 1633 – postavenie mlyna a píly v dedine. Obec mala 20
gazdovských a 11 želiarskych usadlostí
Rok 1715 – stavovské povstanie a mor , značné vyľudňovanie
obyvateľstva. V roku 1715 napočítali 9 domácností
a v roku 1720 len 6 domácností. Postupne sa dedina
dosídľovala najmä Slovákmi rímsko – katolíckeho
vierovyznania
Rok 1762 – v obci žilo 32 gazdovských a 5 želiarskych rodín
Rok 1773 – obec už bola slovenskou obcou
Rok 1828 – obec mala 50 domov a žilo tu 322 obyvateľov
Rok 1848 – vznik urbariátu
Rok 1896 – postavenie jednotriednej štátnej ľudovej školy v obci.
Vyučovalo sa v maďarskom jazyku. Predtým deti
navštevovali cirkevnú ľudovú školu vo Vyšnom
Klátove
Rok 1913 – otvorenie 2 triedy v prenajatej miestnosti súkromného
domu, ktorý stál v susedstve školy
Rok 1920 – zriadenie notárskeho úradu – bol preložený z Hýľova
Rok 1925 – zrušenie notárskeho úradu – preložený do Malej Idy
28.2.1926 – vznik obecnej knižnice
18.1.1927 – vznik dobrovoľného hasičského zboru
11.9.1930 – začiatok búrania starého kostola
5.10.1930 – položenie základného kameňa na nový kostol
25.10.1931 – slávnostná vysviacka dokončenej stavby kostola
košickým biskupom Jozefom Čárskym
16.6. 1942 – vysvätený za kňaza Michal Rozum , rodák z obce
– prímičná sväta omša
Rok 1949 – zriadenie strednej školy v obci
Rok 1951 – zriadenie Lesnej správy
Rok 1952 – zavedenie telefónu do obce a  výstavba bezprašnej
cesty cez obec
Rok 1954 – dokončenie budovy MNV ( terajší obchod )
Rok 1958 – založenie menšinového JRD
12.9.1959 – zavedenie elektrického prúdu a rozhlasu po drôte do
dediny
10.12.1964 – ukončenie výstavby ZDŠ
Rok 1967 – regulácia potoka
27.12.1970 – bol daný do užívania nový kultúrny dom
Roky 1970-1980 – začiatok výstavby novej ulice (terajšia Tichá ulica)
1.03.1972 – došlo k zlúčeniu JRD Nižný Klátov a JRD Vyšný
Klátov
1.01.1973 – došlo k zlúčeniu JRD Klátov a JRD Hýľov
Rok 1974 – výstavba 6-bytovej jednotky
6.01.1975 – bola odovzdaná do užívania budova MŠ
Rok 1992 – začiatok výstavby Domu smútku
Rok 1995 – Kultúrny dom – rekonštrukcia javiska , sociálneho
zariadenia, kuchyne
2.12.1996 – bol odovzdaný do užívania Dom smútku
11.11.1997 – plynofikácia obce , rekonštrukcia a splynofikovanie
kotolne KD
Rok 1998 – výstavba chodníka na miestnom cintoríne
1. 6. 1998 – Územný plán zóny
Rok 1999 – výstavba asfaltovej cesty k Domu smútku
Rok 1999 – začiatok výstavby športovo oddychovej zóny
Rok 2000 – začiatok výstavby kanalizácie v obci – Tichá ulica
13.11.2000 – pomenovanie ulíc a prečíslovanie objektov v obci
Rok 2001 – posilnenie el. siete v obci , výstavba dvoch trafo-
staníc (ulica Mlynky – odbočka na Klatovianku,
nad LS pri záhrade p. Liptáka), zrekonštruovalo
sa verejné osvetlenie
Rok 2001 – začiatok prác na rekonštrukcii telefónnych a
kábelových rozvodov uložením do zeme
Rok 2001 – plynofikácia MŠ a ZŠ
Rok 2002 – pokračuje kanalizácia výstavbou na hlavnom zberači
Rok 2002 – výmena strešnej krytiny na Dome smútku
Rok 2002 – oprava miestnej komunikácie a verejných priestranstiev,
t.j. asfaltové úpravy hlavnej cesty a kamennou drťou
úprava na rôznych miestach obce
Rok 2002 – osadenie nových autobusových čakární, oprava
mosta pri MŠ
1. september 2002 – oficiálna slávnosť : Oslavy 685. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci a 250. výročia
rekatolizácie ( udelenie čestného občianstva p.
Zemkovej za jej 40-ročnú pedagogickú prácu )
05. 02. 2003 – mimoriadna živelná udalosť – snehová kalamita
Rok 2007 – vyčistenie Nižnoklátovského potoka,
rekonštrukcia kaplnky Svätého Jána Nepomuckého,
rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ, oprava
oplotenia, rekonštrukcia chodníka v areály MŠ,
výmena okien v objekte MŠ
zriadenie posilňovne, klubu mladých, obnovenie
činnosti obecnej knižnice, osadenie lavičiek v obci
zrealizovanie rigolu na Čaksovej ulici na zachytávanie
dažďovej vody – ako protipovodňové opatrenie
Rok 2008 – odkúpenie pozemkov pod viacúčelovým ihriskom
– čiastočná rekonštrukcia viacúčelovej budovy obce /
výmena okien v celom objekte, maľovanie fasády,
úprava pred viacúčelovou budovou, osadenie novej
telefónnej búdky
park – osadenie lavičiek, košov, oprava a likvidácia oplotenia, osadenie orientačnej tabule, oznamovacej tabule
Rok 2008 /18.7/ – realizácia miestných rozvodov kanalizácie na ulici
Čaksovej, dokončenie miestnych rozvodov
kanalizácie na ulice Tichej / z finančných
prostriedkov pridelených Min. život. Prostredia –
Envirofond vo výške 5,6 mil Sk, fin. prostriedkov
z rozpočtu obce vo výške 0,28 mil. Sk/<–>