Zmluvy, faktúry a objednávky

DokumentNázov zmluvyÚčastníciPredmet zmluvyCena zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejnenia
ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Obec Nižný Klátov a Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 BratislavaPoskytnutie dotácie na realizáciu projektu: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Nižnom Klátove10 000,00 €8. okt. 201925. okt. 2019
ZmluvaZmluvaObec Nižný Klátov a webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 KošiceVytvorenie webstránky Nižný Klátov, domény, webhostingu996,00 €16. okt. 201916. okt. 2019
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 LipanyRekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove – 1.etapa43 153,82 €11. okt. 201911. okt. 2019
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra a Mgr. Daniela VávrováPredaj pozemku1000,00 €10. okt. 201910. okt. 2019
ZmluvaZmluva o poskytovaní právnych služiebObec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.Právne služby100 € / hod.1. okt. 20191. okt. 2019
DohodaDohoda o ukončení zmluvyObec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Právne služby

70 € / hod.30. sep. 201930. sep. 2019
DodatokDodatok k zmluve o dodávke plynuObec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodávka plynu

0,02175 €/kWh,

2,06 €/mes
4. sep. 201930. sep. 2019
Zmluva
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Pavol DrábikPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €24. sep. 201925. sep. 2019
Dohoda
Dohoda o refundácii nákladovObec Nižný Klátov a Ing. arch. Peter Oravec, Ing. arch. Jana Oravcová, Ing. Michaela Krajňáková, Ing. Stanislav KrajňákRefundácia nákladov spojených s procesom obstarávania a spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Nižný Klátov3700,00 €16. sep. 201916. sep. 2019
Zmluva
Zmluva o poskytovaní poradenských služiebObec Nižný Klátov a dITcom s.r.o., Hraničná 2, KošiceOdborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov, vypracovanie žiadostí o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EÚ, individuálna odborná asistencia1 900,00 €/rok10. sep. 201913. sep 2019
Zmluva
Nájomná zmluva o nájme pozemkuObec Nižný Klátov a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnicanájom pozemku1,00 € / ročne27.aug. 201910.sep. 2019
Zmluva
ZMLUVA O DIELO č. 2/2019Obec Nižný Klátov a URBAN studio s.r.o., Benediktínska 24, KošiceZmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Nižný Klátov2600 €2. sep. 20199. sep. 2019
Zmluva
MANDÁTNA ZMLUVA č. 06/2019
o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
Obec Nižný Klátov a Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio, Letná 45, KošicePráce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie1100 €2. sep. 20199. sep. 2019
Dohoda
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ9488,85 €14. aug. 201916. aug. 2019
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Mesto KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov1050,00 €31. júl 20192. aug. 2019
Zmluva
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Ing. Marián KrešákPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. júl 201918. júl 2019
Zmluva
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Marta MikováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. júl 201917. júl 2019
Zmluva
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Jana FabiánováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €16. júl 201916. júl 2019
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov140,00 €3. júl 20193. júl 2019
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2019Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka farnosť najsvätejšej trojice Vyšný KlátovPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu elektromechaniky zvonenia v kostole sv. Michala archanjela3000 €27. jún. 201927. jún. 2019
Zmluva
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Drábova 2, KošicePoskytnutie dotácie na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s TP v obci Nižný Klátov350 €27. jún. 201927. jún. 2019
Zmluva
Zmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Anna KurčováPrenájom pozemku5,18 € ročne24. jún. 201925. jún. 2019
Zmluva
Zmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Tomáš HudákPrenájom pozemku15.57 € ročne18. jún. 201920. jún. 2019
Zmluva
Darovacia zmluvaObec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o., Papradia ul. 10, Košice - ŠebastovcePoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019200 €/rok30.máj 20194.jún 2019
Zmluva
Darovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Kolestav plus s.r.o., Tichá 33, Nižný KlátovPoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019200 €/rok27.máj 201928.máj 2019
Zmluva
Darovacia zmluvaObec Nižný Klátov a ARCHING s.r.o., Žiškova 39, KošicePoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019100 €/rok15.máj 201916.máj 2019
Zmluva
Darovacia zmluvaObec Nižný Klátov a PMVSTAV s.r.o., Čaksová 26, Nižný KlátovPoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019200,00 €10.máj 201912.máj 2019
Zmluva
Darovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvoPoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019300 €/rok9.máj 201912.máj 2019
Zmluva
Poskytovanie auditorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s. r. o.Audit účtovnej uzávierky950 €5.apríl.20195.apríl.2019
ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávaniaObec Nižný Klátov a MARBU s.r.o.Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania124,00 €/mesačne19. mar. 201922. mar. 2019
Zmluva

dodatok č. 2
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, BratislavaZber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €12.marec.1916.marec.19
ZmluvaZmluva o poskytnutí grantuObec Nižný Klátov a Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 KošicePoskytnutie grantu na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko pre všetkých“2 500,00 €8. mar. 201915. mar. 2019
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ21 091,20 €18. feb. 201922. feb. 2019
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Safety Management s.r.o. KošiceVykonávanie služby technika požiarnej ochrany240 €/rok18.feb. 201921.feb. 2019
ZmluvaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodinyAplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi15, feb. 201921.feb. 2019
ZmluvaNájomná zmluva o nájme pozemkovObec Nižný Klátov a Urbariát, pozemkové spoločenstvo Nižný Klátovnájom pozemkov1000,00 € / ročne6.feb. 20197.feb. 2019

ZmluvaZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Mobilný telefón9€1.feb. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Mobilný telefón9€30.jan. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba +internet ŠJ30,59 € / mesačne30.jan. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba OcU30,00 € / mesačne30.jan. 20197.feb. 2019
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Kamenárstvo ŠOFRANKO s.r.o.Darovanie hrobky0 €7. december 20187. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Valér KováčPredaj pozemku720 €5. december 20185. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Miroslav Bernát , Monika BernátováPredaj pozemku860 €5. december 20185. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Jozef Gazdičko, Ing. Irena BílkováKúpa pozemku4 110 €10. október 201810. október 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Jozef Gazdičko, Ing. Irena BílkováDarovanie pozemku0 €10. október 201810. október 2018
ZmluvaZmluva o združenej dodávke elektrinyObec Nižný Klátov a Energie2, a.s. BratislavaDodávka energie6. august 201810.august 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok2. júl 20183. júl 2018
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a MOAD, s.r.o.Komunitný plán obce Návrh VZN o úhradách za sociálne služby400 €25.jún 201825.jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a VVS a.s.Poskytnutie daru – podpora na akciu Juniáles 2018 .200,00 €25. jún 201825. jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a KOSIT a.s.Poskytnutie daru – 2 ks WC a bezplatnej dopravy na akciu Juniáles 2018 určenú širokej verejnosti.184,50 €22. jún 201822. jún 2018
ZmluvaHromadná licenčná zmluvaObec Nižný Klátov a SOZAUdelenie súhlasu - licencie80.40 €22. jún 201822. jún 2018
ZmluvaZmluva
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Obec Nižný Klátov a EuroTRADING s.r.o. KošiceUrčenie zodpovednej osoby a poverenie dohľadom nad ochranou osobných údajov58,80 €/mesiac13. jún 201813. jún 2018
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Drábova 2, KošicePoskytnutie dotácie na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s TP v obci Nižný Klátov350 €13. jún 201813. jún 2018
Dodatok k zmluve
Zmluva
Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových MSObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd6. jún 20188. jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvoPoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2018.300 €31. máj 20181. jún 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Marián JokeľPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €24. máj 201824. máj 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a SPF BratislavaPrenájom pozemku – autobusová zastávka.40,16 €/rok21. máj 201821. máj 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní právnych služiebObec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Právne služby70 € / hod.16. máj 201818. máj 2018
ZmluvaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAObec Nižný Klátov a ELT Management Company Slovakia s.r.o.Spätný zber pneumatík0 €.14. máj 201818. máj 2018
ZmluvaSponzorská zmluvaObec Nižný Klátov a HERBA DRUG TRADE s.r.o. SmižanyPoskytnutie výrobkov na tombolu, výrobu peny a výrobkov NUBIAN na propagáciu7. máj 20187. máj 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária OndrejkovičováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €3. máj 20183. máj 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Mesto KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov1050,00 €23. apríl 201824. apríl 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Zdenka VargovčákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €2. máj 20182. máj 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Zakúpenie telefónu9,90 €13. apríl 201815. apríl 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov140,00 €9. apríl 201812. apríl 2018
ZmluvaZmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z obceObec Nižný Klátov a Zberné suroviny Žilina, a.s.Výkup odpadov50 €/ t
30 €/ t
29. marec 201831. marec 2018
Zmluva

dodatok č. 1
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s.Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0 €29. marec 201831. marec 2018
1
2
3
4
Príkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Ing. Jozef BalkóVerejné obstarávanie na poistenie150,00 €28. marce 201828. marce 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2018Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích pomôcok1500 €28. marec 201828. marec 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2018Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka farnosť najsvätejšej trojice Vyšný KlátovPoskytnutie dotácie na opravu organa v kostole sv. Michala archanjela3000€27. marec 201827. marec 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Helena BodnárováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €19. mar. 201823. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Terézia JuhásováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna TirpákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna TirpákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária SilvayováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Cecília HudákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €15. mar. 201815. mar. 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Jozef OndrejkovičNájom za pozemok1 €/m226. feb. 201826. feb. 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Dávid KorlNájom za pozemok1 €/m223. feb. 201823. feb. 2018
ZmluvaDodatok č. 6
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac21. feb. 201822. feb. 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1140 €4.jan. 20184.jan. 2018
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný KlátovVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“280 €2.jan. 20182.jan. 2018
Zmluva a dodatkyDodatok č. 5
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac19. dec. 201722. dec. 2017
Dohoda
Príloha
Rámcová dohodaObec Nižný Klátov a KOSIT a.s. KošiceZabezpečenie verejnoprospešných služieb41 747,80 € bez DPH19. dec. 201719. dec. 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť
centra voľného času
Obec Nižný Klátov a Skromné centrum voľného času KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur.104.5 €19.12.201719.12.2017
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6468,39 €19. dec. 201719. dec. 2017
ZmluvaZmluva o dodávke plynuObec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodávka plynu0,01923 €/kWh,

0,8 €/mes
31. okt. 201731. okt. 2017
Dodatok č. 4
Príloha
Zmluva s dodatkom 1-3
Dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obceObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, KošicePrevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete83 120,47 €24. okt. 201731. okt. 2017
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6038,64 €23. okt. 201723. okt. 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávaniaObec Nižný Klátov a MARBU s.r.o.Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania120,00 €/mesačne18. sep. 201718. sep. 2017
ZmluvaZmluva v zmysle autorského zákonaObec Nižný Klátov a SLOVGRAMVysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov38,50 €4. sep. 20177. sep. 2017
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a VVS, a.s.Zriadenie vecného bremena10 €17. aug. 201724. aug. 2017
ZmluvaZmluva na dodávku ovociaObec Nižný Klátov a HOOK, s.r.o.Dodávka ovocia a zeleniny od 2.9.2017 do 30.6.20187,68 €/ mesiac23.aug. 201724.aug. 2017
ZmluvaHromadná licenčná zmluvaObec Nižný Klátov a SOZAPoužitie chránených hudobných diel80,40 €14 .aug. 201715. aug. 2017
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o. KošicePoskytnutie daru na výdavky spojené so 700. výročím obce500,00 €7.aug. 20177.aug. 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok21. júl 201721. júl 2017
ZmluvaPríkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. NitraVerejné obstarávanie na nákup elektrickej energie120,00 €17. júl 201721. júl 2017
ZmluvaPríkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. NitraVerejné obstarávanie na nákup zemného plynu120,00 €17. júl 201721. júl 2017
ZmluvaRámcová zmluvaObec Nižný Klátov a Inžinierske stavby, a.s. KošiceOprava výtlkov14 398,56 €14. júl 201714. júl 2017
Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o dieloObec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o.Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov4 992 €11. júl 201711. júl 2017
ZmluvaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových MSObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd10. júl 201710. júl 2017
ZmluvaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových OcUObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd10. júl 201710. júl 2017
Zmluva
Príloha
Zmluva o združenej dodávke elektrinyObec Nižný Klátov a Východoslovenská energetika a.s. KošiceDodávka elektrickej energie7. júl 20177. júl 2017
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a SVP, š.p. Banská ŠtiavnicaZriadenie vecného bremena v prospech obce Nižný Klátov100,00 €3. júl 20173. júl 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný KlátovObec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur.940,50 €22. jún 201729. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb č. 20/2017Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o.Cateringové služby5575 €15. jún 201716. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb č. 19/2017Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o.Organizačné a technické zabezpečenie miesta konania osláv a konania kultúrneho programu4640 €15. jún 201716. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích pomôcok900 €8. jún 20178. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad BodvouPoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov62,70 €31. máj 20178. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola sv. Michala“ (oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola, vnútorná maľba kostola)1500 €26. máj 201729. máj 2017
Zmluva
Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s.Zriadenie vecného bremena27. apr. 201727. apr. 2017
DohodaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby287,46€24. apríl 201724. apríl 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveObec Nižný Klátov a
BVL Plumb s.r.o., Košice
Odber, preprava a zneškodnenie batérií a akumulátorov30. mar. 201730. mar. 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1140 €13.mar. 201713.mar. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Iveta MitríkováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €9. mar. 20179. mar. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Denisa ReichováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.55 €28. febr. 201728. febr. 2017
ZmluvaLicenčná zmluva na vydanie dielaObec Nižný Klátov a Milena OstrolúckaLicencia k textovej časti diela „Nižný Klátov 1317-2017“1190 €20. feb. 201723. feb. 2017

Dodatok k dohode
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0 €15. feb. 201715. feb. 2017
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný KlátovVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“320 €30.jan. 20176.feb. 2017
Dodatok zmluvaDodatok a zmluva o výpožičkeObec Nižný Klátov a MV SRVýpožička technického zariadenia0 €/ 5 rokov2. feb 20172. feb 2017
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o.Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov4 365 €26. jan. 201727. jan. 2017
Zmluva a dodatok k zmluveZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomslužba mobilný internet25. jan. 201725. jan. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária KorlováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €12. jan. 201712. jan. 2017
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Obec Malá IdaKúpa lámp verejného osvetlenia240 €10. jan. 201710. jan. 2017
DohodaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službiebObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceZabezpečovanie a výkon menších obecných služieb2. jan.20175. jan.2017
Zmluva a dodatokDodatok č. 4
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac28. dec. 201630. dec. 2016
ZmluvaZmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej zmluve kúpnej zmluveObec Nižný Klátov a VVS, a.s.Združenie finančných prostriedkov obce a VVS3 490 €23. dec. 201629. dec. 2016
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra, Mgr. Daniela VávrováNájom obecného pozemku0,20 €/ m220. dec. 201623. dec. 2016
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti3 692,16 €22. dec. 201622. dec. 2016
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Erik Zamborský, Ing. Ivana ZamborskáPredaj obecného pozemku1 320 €20. dec. 201620. dec. 2016
ZmluvaZmluva o pripojeníObec Nižný Klátov a VSDPrípojka k čerpacej stanici189 €7.dec. 20167.dec. 2016
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba OcU17,01 € / mesačne7.dec. 20167.dec. 2016
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Zmena adresáta0 €7.dec. 20167.dec. 2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na nákup cvičebného náradia v rámci „Dňa boja proti obezite detí“200 €29. nov. 201630. nov. 2016
DohodaDohoda o menších obecných službáchObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceZabezpečovanie a výkon menších obecných služieb29. nov.201629. nov.2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času
Obec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad BodvouPoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov20,90 €23. nov. 201629. nov. 2016
ZmluvaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceVecné bremeno NN prípojky k stavbe Vyšný Klátov, Nižný Klátov – skupinový vodovod.0 €28. nov. 201628. nov. 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a MUDr. Mária TormášiováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. nov. 201616. nov. 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a MUDr. Mária TormášiováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. nov. 201616. nov. 2016
ZmluvaZmluva o poskytnutí účtovníckych služiebObec Nižný Klátov a Viera Oravcová VKOfficeVedenie podvojného účtovníctva a služby s tým spojené4 904,50 € ročne31. okt. 201631. okt. 2016
DohodaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi25. okt.201631. okt. 2016
DohodaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby278,70€25. okt.201625. okt.2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť
Obec Nižný Klátov a LIBA ACADEMY 11 KošicePoskytnutie dotácie pre žiakovi41,80 €17. okt. 201624. okt. 2016
Dodatok k zmluve
Registračný formulár
Zmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecommobilné služby29,99 € / mesačne19.okt. 201620.okt. 2016
ZmluvaZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomverejná telefónna služba, internet ŠJ34,99 € / mesačne19.okt. 201620.okt. 2016
ZmluvaZmluva
o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Obec Nižný Klátov a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) BratislavaElektronické služby0 €/rok10.okt. 201610.okt. 2016
ZmluvaZmluva
o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Obec Nižný Klátov a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. BratislavaElektronické služby0 €/rok22.aug. 201622.aug. 2016
ZmluvaZmluva
o poskytovaní služieb
Obec Nižný Klátov a adsupra s.r.o. Nižný KlátovAplikácia „Nižný Klátov“ pre mobilné telefóny100,00 €/rok1.aug. 20161.aug. 2016
DohodaDohoda o zabezpečení odbornej praxe študentovObec Nižný Klátov a UPJŠ KošicePrax študentov0 €26. júl 201627. júl 2016
ZmluvaZmluva
o poskytovaní služieb
Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok22. júl 201622. júl 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Pavol Jokeľ, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €7. júl 20167. júl 2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na výmenu dvoch dverí v kostole, oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom do kostola, vnútorná maľba kostola1500 €7. júl 20167. júl 2016
ZmluvaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s.Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0 €30. jún 201630. jún 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Viera Lopatková, KošicePrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.55 €16. jún 201616. jún 2016
ZmluvaZmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBYObec Nižný Klátov a ANTIK Telecom s.r.o.Pripojenie internet a telefón MŠ17,92 €/mesačne2. jún 20162. jún 2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2016 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur.689,70 €23.
máj
2016
23.
máj
2016
DohodaDohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakovObec Nižný Klátov a Súkromná stredná odborná škola KošicePrax žiakov0 €11. máj 201616. máj 2016
Zmluva

Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2016 na vo výške 250,80 eur, počet detí 4.250.80 €11. máj 201616. máj 2016
ZmluvaZmluva č.115433 08 U01Obec Nižný Klátov a Environmentálny fondPoskytnutie podpory66 310 €29. apr. 20163. máj 2016
ZmluvaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduObec Nižný Klátov a
H+EKO, spol. s r.o., Košice
Zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu25. apr. 201625. apr. 2016
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a
OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná
Rekonštrukcia Domu smútku v Nižnom Klátove7. apr. 201612. apr. 2016
ZmluvaZmluva o poskytovaní služby InBizObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Poskytovanie vybraných bankových služieb5. apr. 201612. apr. 2016
ZmluvaZmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízObec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachOdber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ

2 x ročne
258.80 €29. mar. 201629. mar. 2016
DohodaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby487,74 €23. marec 201624. marec 2016
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Mgr. Eva VaľováPredaj obec ného pozemku5 840 €17. mar. 201617. mar. 2016
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a HOLLSTAV, s.r.o.Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov38 400 €8. mar. 20168. mar. 2016
Dodatok k dohodeDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSícePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6117.93 €23. feb. 201626. feb. 2016
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1140 €5. feb. 201612. feb. 2016
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný KlátovVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“320 €4.feb. 20165.feb. 2016
Zmluva a prílohyZmluva o dielo č. 3/2016Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. KošiceProjektová dokumentácia odvodňovacie kanály Stará Košická970 €19. jan. 201619. jan. 2016
Zmluva a prílohyZmluva o dielo č. 2/2016Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. KošiceProjektová dokumentácia miestna komunikácia Hlavná2 270 €19. jan. 201619. jan. 2016
Zmluva a prílohyZmluva o dielo č. 1/2016Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. KošiceProjektová dokumentácia Dom smútku4 960 €19. jan. 201619. jan. 2016
Zmluva a dodatokDodatok č. 3
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac28. dec. 201530. dec. 2015
ZmluvaZmluva
o dielo
Obec Nižný Klátov a ALARMTEL SK, s.r.o.Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému6 278,40 €26. nov. 201527. nov. 2015
Dodatok k dohodeDodatok č. 2 k dohode o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi26. nov. 201526. nov. 2015
ZmluvaZmluva o zriadení vodovodnej prípojky, zmluva o budúcej zmluve o dielo, zmluva o budúcej dodávke pitnej vodyObec Nižný Klátov a VVS, a.s.Zriadenie vodovodnej prípojky pre Dom smútku0 €28. sept. 201526. nov. 2015
ZmluvaZmluva o dielo o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizáciaObec Nižný Klátov a VODIP, Zeleninárska 3, MichalovceZhotovenie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie71 310 €7. okt. 20157. okt. 2015
ZmluvaZmluva o úrazovom poisteníObec Nižný Klátov a UNIQAPoistenie detí MŠ38,20 €24. sept. 201529. sept. 2015
Zmluva
Príloha
Zmluva o dodávke elektrinyObec Nižný Klátov a RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.Dodávka elektriny38 €

30 €
29. sept. 201529. sept. 2015
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Jaroslav KočišPredaj traktora1 300 €29. sept. 201529. sept. 2015
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSícePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6117.93 €21. sept. 201521. sept. 2015
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Zoltán Hermélyi, Veronika HermélyiováPredaj pozemkov1 660 €9. sep. 20159. sep. 2015
ZmluvaZmluva
o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2015
Obec Nižný Klátov a MV SR – Okresný úrad KošicePoskytnutie dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality5 000 €24. aug. 201524. aug. 2015
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na výmenu vchodových dverí kostola, oprava organa, rekonštrukcia lustra kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola sv. Michala, archanjela v Nižnom Klátove1500 €21. aug. 201524. aug. 2015
DohodaDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby476,40 €19. august 201521. august 2015
Dodatok k zmluve
Zmluva
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluveObec Nižný Klátov a GlobalNet Slovakia, s.r.o.Manažérske, obchodné, podnikateľské poradenstvo v oblasti
inžinierskej činnosti
2,66 €/hod31. júl 20156. aug. 2015
Dodatok k zmluveDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi31. júl 20156. aug. 2015
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur.418 €16.

júl 2015
20. júl

2015
DohodaDohoda o poskytnutí údajov pre register SP z evidencie SHRObec Nižný Klátov a Sociálna poisťovňa, BratislavaPoskytnutie údajov z evidencie SHR0,00 €8. júl 20158. júl 2015
ZmluvaZmluva
o spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ910,00 €/rok8. júl 20158. júl 2015
ZmluvaZmluva
o službách na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v Obci Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošicePoskytnutie služieb na podporu RR a zamestnanosti v Obci Nižný Klátov990,00 €/rok8. júl 20158. júl 2015
ZmluvaZmluva
o vypracovaní PHSR Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceVypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov990,00 €8. júl 20158. júl 2015
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej ImeldyObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 vo výške 41,80 €, počet detí 141.80 €2. júl 20156. júl 2015
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 na vo výške 167,20 eur, počet detí 4.167.20 €30. jún 20156. júl 2015
Dodatok k zmluveDodatok k ZMLUVE O DIELO
na prípravu a realizáciu prác
Obec Nižný Klátov a Róbert Balog, Čaksová 30, Nižný KlátovVybudovanie prístreška pre kontajnery pri Obecnom úrade v Nižnom Klátove3815 €29. jún 201530. jún 2015
DohodaDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby952,80 €24. jún 201526. jún 2015
ZmluvaKolektívna zmluvaObec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obec né úrady okresu Košice – okoliePoužívanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania18. jún 201518. jún 2015
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov IVeSProgramové vybavenie matrika, konsolidácia70,91 €1. jún 20151. jún 2015
ZmluvaZmluva o výpožičkeObec Nižný Klátov a MV SRVýpožička technického zariadenia0 €/ 5 rokov1. jún 20151.jún 2015
Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytnutí služiebObec Nižný Klátov a Bc. Peter Mačanga - OMEGASpráva a prevádzka cintorína79,67 €/ročne1. jún 20151. jún 2015
ZmluvaZmluva o zabezpečení odbornej praxe študentovObec Nižný Klátov a UPJŠ KošicePrax študentov0 €18. máj 201520. máj 2015
ZmluvaZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Anna KurčováPrenájom pozemku5.18 € ročne11. máj 201511. máj 2015
ZmluvaKolektívna zmluvaObec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice – okoliePoužívanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania11. máj 201511. máj 2015
Dodatok
Priloha k dodatku

Zmluva
Priloha
Zmluva o poistení obecného majetkuObec Nižný Klátov a Prvá Komunálna Finančná a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu1131,29 €24. apr. 201525. apr. 2015
ZmluvaZmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácieObec Nižný Klátov a TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 KošiceOdchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území obce105 €/ odchyt 1 zvieraťa24. apr. 201524. apr. 2015
Dodatok č.3 k zmluveDodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku obceObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, KošicePrevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete144 225,49 €17. apr. 201523. apr. 2015
ZmluvaZmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízObec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachOdber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ

2 x ročne
258.80 €24. mar. 201529. mar. 2015
DohodaDohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Pavol ŠtefanUkončenie zmluvy-55 €16. mar. 201517. mar. 2015
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Pavol ŠtefanPrenájom hrobového miesta55 €/20 rokov4. mar. 20155. mar. 2015
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Rudolf SpišákPrenájom hrobového miesta20 €/20 rokov4. mar. 20155. mar. 2015
ZmluvaZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Tomáš HudákPrenájom pozemku15.57 € ročne3. mar. 20155. mar. 2015
ZmluvaZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomverejná telefónna služba, internet MŠ34,99 € / mesačne2.mar. 20153. mar. 2015
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy Obce Nižný Klátov920 € bez DPH27. feb. 20153. mar. 2015
Dodatok k zmluveZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomslužba mobilný internet6,58 € / mesačne25. feb. 20153. mar. 2015
Dodatok k zmluveZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomzmena SIM, mobilné služby29,99 € / mesačne25. feb. 20153. mar. 2015
ZmluvaZmluva o poskytovaní
služieb
Obec Nižný Klátov a SAFETY MANAGEMENT s.r.o. Kostolianska cesta 131, Košiceslužby BOZP a zdravotný dohľad50 € / štvrťročne11. feb. 201513. feb. 2015
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6, Nižný Klátovvypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi320 €9. feb. 201513. feb. 2015
Dodatok k zmluveZmluva o dodávke plynu a dodatok č.1Obec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodávka plynu0,0243 €/kWh,

2,06 €/mes
14. jan. 201521. jan. 2015
Dodatok k zmluveDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošiceAktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby163.20 €29. dec. 201430. dec. 2014
Dodatok k zmluveDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošiceAktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby163.20 €29. dec. 201430. dec. 2014
Dodatok k zmluveDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti5722.83 €17. dec. 201418. dec. 2014
ZmluvaZmluva o poskytovaní verených služiebObec Nižný Klátov a Slovak Telekom a.s.Verejná telefónna linka25 €/mesiac3. dec. 20144. dec. 2014
ZmluvaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi3. dec. 20144. dec. 2014
ZmluvaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi1. dec. 20141. dec. 2014
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej ImeldyObec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 20,90 € počet detí 120.90 €7. nov. 20147. nov. 2014
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur.83.60 €7. nov. 20147. nov. 2014
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur.209 €7. nov. 20147. nov. 2014
ZmluvaZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác
Obec Nižný Klátov a Róbert Balog, Čaksová 30, Nižný KlátovVybudovanie prístreška pre kontajnery pri Obecnom úrade v Nižnom Klátove3815 €7. nov. 20147. nov. 2014
ZmluvaDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíceAktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby163.20 €22. okt. 201422. okt. 2014
ZmluvaZmluva o dielo o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizáciaObec Nižný Klátov a VODIP, Zeleninárska 3, MichalovceZhotovenie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie71 310 €20. okt. 201420. okt. 2014
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Margita Hudáková, Nižný Klátov, Čaksová 199/6Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €14. okt. 201414. okt. 2014
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Patrik Kolesár, Tichá 225/33, Nižný KlátovVybudovanie oporného múra na obecnom cintoríne v Nižnom Klátove5406 €10. okt. 201413. okt 2014
ZmluvaDodatok č. 2
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac7. okt 201413. okt 2014
ZmluvaZmluva o spolupráciObec Nižný Klátov a Implementačná agentúra pre Operačný programImplementácia Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby6.okt 201413.okt 2014
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Miloš Čižmár, Vyšný Klátov 82Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať za dohodnuté nájomné nájomcovi motorové vozidlo a príslušenstvo8.00 EUR/deň12. sep. 201412. sep. 2014
ZmluvaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSícePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti5722.83 €22. aug. 201422. aug. 2014
ZmluvaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíceRealizácia pracovnej činnosti, prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0 €4. jul. 20144. jul. 2014
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Rastislav Bernát, Mlynky 20, Nižný KlátovZriadenie vecného bremena na pozemku0 €23. jun. 201423. jun. 2014
ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveObec Nižný Klátov a AVE Košice s.r.o.Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov138 €10. jun. 201415. jun. 2014
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur.251 €10. jun. 201410. jun. 2014
ZmluvaPRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2014/PLObec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí RudohoriePríkaz vykonať verejné obstarávanie na nákup zemného plynu100 €10. jun. 201410. jun. 2014
ZmluvaPRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 17/2014/ELObec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí RudohoriePríkaz vykonať verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie100 €10. jun. 201410. jun. 2014
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a RMS a.s., KośiceDar traktor, značka ZETOR0 €6. jun. 20149. jun. 2014
ZmluvaZMLUVA O DIELO č. 12/2014Obec Nižný Klátov a URBAN studio, Letná ul. č.45, KošiceZmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Nižný Klátov3550 €6. jun. 20149. jun. 2014
ZmluvaZmluva o účasti na projekte č. 30195/26120130025Obec Nižný Klátov a MPC, Ševćenkova 11, BratislavaAktivizujúce metódy vo výchove0 €4. jun. 201418. jun. 2014
ZmluvaZmluva od dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstvaObec Nižný Klátov a Ing. Stanislava Horňáková Aut. Ing. Hroncova 2, 04001 KošiceVypracovanie projektovej dokumentácie dispozičných zmien objektu Materskej školy a objektu Obecný úrad350 €12. maj. 201413. maj. 2014
ZmluvaZmluva od dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstvaObec Nižný Klátov a Ing. Stanislava Horňáková Aut. Ing. Hroncova 2, 04001 KošiceVypracovanie rozmerového prieskumu objektu Materskej školy
a vyhotovenie dokumentácie existujúceho stavu objektu
300 €12. maj. 201413. maj. 2014
ZmluvaZmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízObec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachOdber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ258.80 €7. apr. 20147. apr. 2014
ZmluvaZmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služiebObec Nižný Klátov a VAŠA Slovensko, s.r.o.Dodávanie produktov a služieb vo vybraných zariadeniach18. mar. 201418. mar. 2014
ZmluvaZmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnostíObec Nižný Klátov a GKÚ, Chlumeckého 4, BratislavaPoskytnutie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností18 €10. mar. 201411. mar. 2014
ZmluvaZmluva o výkone správy majetku obceObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, .s., Komenského 50, KošicePrevádzkovanie vodohospodárskeho zriadenia verejnej kanalizačnej siete436 255.90 €4. feb. 20145. feb. 2014
ZmluvaDodatok č. 1
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)23. jan. 201423. jan. 2014
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo KošicePoskytnutie finančnej dotácie na rok 2014209 €23. jan. 201423.jan. 2014
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6, Nižný Klátovvypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi320 €21. jan. 201421. jan. 2014
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1080 €14. jan. 201414. jan. 2014
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a František Hudák, Čaksová 6, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €7. jan. 20147. jan. 2014
ZmluvaSponzorská zmluvaObec Nižný Klátov a Eva kelbelová, Tichá 24, Nižný KLátovPoskytnutie finanćných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy60 €30. dec. 201330. dec. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Mesto KošicePoskytnutie finančnej dotácie na deti126 €27. dec. 201327. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Veronika Hudáková, Hlavná 14/27, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Verona Kolesárová, Tichá 225/33, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Regina Kolibárová, Hlavná 13/25, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Katarína Kováčová, Klátovská 160/58, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Katarína Kováčová, Klátovská 160/58, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Ing. Kováč Štefan, Tichá 238/36, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €17. dec. 201317. dec. 2013
ZmluvaSponzorská zmluvaObec Nižný Klátov a Stanislav Čap, Zlatá Idka 175Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy50 €4. dec. 20136. dec. 2013
ZmluvaSponzorská zmluvaObec Nižný Klátov a Tomáš Antol, Fábryho 10, KošicePoskytnutie finančných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy100 €2. dec. 20136. dec. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna Kolesárová, Nižný Klátov, Tichá 23Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20€14. nov. 201314. nov. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o.Dodávka vzduchotechniky na prívod vzduchu a odvetranie kuchyne, sociálnych zariadení v priestoroch školskej jedálne11 582.75 €14. nov. 201314. nov. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna Kolesárová, Nižný Klátov, Tichá 23Prenájom hrobového miesta na verejnom pohrebisku20€12. nov. 201312. nov. 2013
ZmluvaZmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácieObec Nižný Klátov a TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 KošiceOdchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území obce4. nov. 20134. nov. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a VODIP, Ing. Peter PaulovćákZhotovenie stavby v rozsahu podľa priloženej dokumentácie71 310.21 €25. okt. 201328. okt. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na rekonštrukčné práce na kostole sv. Michala, archanjela v Nižnom Klátove1500 €23. sep. 201324. sep. 2013
ZmluvaZmluva o výkone správy majetku obceObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Výkon správy majetku obce Nižný Klátov21. aug. 201326. aug. 2013
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuObec Nižný Klátov Centrum pre filantropiu, n.o.Poskytnutie finančného príspevku250 €6. aug. 20136. aug. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Terézia JendrzinováPrenájom hrobového miesta.20 €3. aug. 20133. aug. 2013
ZmluvaZmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fonduObec Nižný Klátov a Enviromentálny fondPoskytnutie dotácie na kanalizáciu127 084 €31. jul. 20136. aug. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Regina KolibárováPrenájom hrobového miesta.20 €16. jul. 201316. jul. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Ingrid MikovičováPrenájom hrobového miesta.55 €1. jul. 20131. jul. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Ján KolesárPrenájom hrobového miesta.20€26. jun. 201328. jun. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Vodip - Ing. Peter PaulovčákDodavka stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizácia115 409. 64 €25. jun. 201325. jun. 2013
ZmluvaZmluva o reklameObec Nižný Klátov a AVE Ko+sice s.r.o.Reklama za účelom prezentacie podnikateľskej činnosti.100 €25. jun. 201328. jun. 2013
ZmluvaKolektívna zmluvaObec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice – okolieDorźiavanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania.20. jun. 201327. jun. 2013
ZmluvaMANDÁTNA ZMLUVA č. 04/2013
o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
Obec Nižný Klátov a Ing. Martin Hudec, Benediktínska 24, KošicePráce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie1440 €24. maj. 201324. maj. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správyPrávo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS60 €24. maj. 201329. maj. 2013
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce1044 €6. máj 201313. máj 2013
ZmluvaZmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízObec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctvaOdber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ238. 8 €12. apr. 201312. apr. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a mesto KošicePoskytuje finančnú dotáciu na rok 2013 na deti293 €2. apr. 20132. apr. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo KošicePoskytuje finančnú dotáciu na rok 2013 na deti126 €2. apr. 20132. apr. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, KošicePoskytnutie dotácie na deti293 €25. mar. 201325. mar. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne č.242/2013Obec Nižný Klátov a Štefan UrbanPrenájom hrobového miesta na cintoríne0 €25. mar. 201325. mar. 2013
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne č.235/2013
Obec Nižný Klátov a Margita MikulováPrenájom hrobového miesta na cintoríne20 €20. mar. 201321. mar. 2013
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času KOMETAPoskytnutie dotácie na deti84 €19. mar. 201320. mar. 2013
ZmluvaZmluva
o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku
Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce4. mar. 20135. mar. 2013
ZmluvaDodatok
k zmluve o výpožičke
Obec Nižný Klátov a Soňa RudňanskáOprávnenie manipulovať s radiatórmi13. feb. 201314. feb. 2013
ZmluvaZmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Katarína JuhásováPrenájom hrobového miesta20 €8. feb. 20139. feb. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Geosense SK s.r.o.Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal100 € / rok8.. feb. 20139. feb. 2013
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela KristiňakováVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany
pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti
320 € / rok21. jan. 201322. jan. 2013
ZmluvaZmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Vincent VaškoPrenájom hrobového miesta20 €17. jan. 201318. jan. 2013
ZmluvaZmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Verona ČižmárováPrenájom hrobového miesta20 €10. jan. 201311. jan. 2013
ZmluvaZmluva vodné stočnéObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd
z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
1.08 € / m38. jan. 201312. jan. 2013
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Prenájom vodomeru a zariadenia na diaľkový odpočet vody39 € / rok8. jan. 201312. jan. 2013
Zmluva
Priloha
Zmluva o poistení obecného majetkuObec Nižný Klátov a Prvá Komunálna Finančná a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu1021 €28. dec. 201228. dec. 2012
Zmluva
Priloha
Zmluva o havarijnom poisteníObec Nižný Klátov a UnionHavarijné poistenie súboru motorových vozidiel168.73 €22. dec. 201227. dec. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Štefan VerebZriadenie vecného bremena17. dec. 201217. dec. 2012
ZmluvaZmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaObec Nižný Klátov a UNIONPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla71.4 €6. dec. 201210. dec. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda a Klaudia Miklodová rod. BeluškováZriadenie vecného bremena5. dec. 20125. dec. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Miroslav MiklodaZriadenie vecného bremena5. dec. 20125. dec. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Eva Kuráňová, rod. OndrejkovičováZriadenie vecného bremena3. dec. 20124. dec. 2012
ZmluvaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebObec Nižný Klátov a Slovak Telecom a.s.Zmena programu služieb3. dec. 20124. dec. 2012
ZmluvaZmluva o poskytovaní verejných služiebObec Nižný Klátov a Slovak Telecom a.s.Pripojenie k sieti3. dec. 20124. dec. 2012
ZmluvaZmluva o prepraveObec Nižný Klátov a eurobus, a.s. KošiceÚhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich
s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
50 € / mesiac16. nov. 201216. nov. 2012
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda – ESOXVykonávanie zimnej údržby zhotoviteľom pre objednávateľa
na komunikáciách
22 € / hod15. nov. 201215. nov. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Rastislav BernátZriadenie vecného bremena13. nov. 201213. nov. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Jozef Ondrejkovič a Veronika Ondrejkovičová rod. OreškováZriadenie vecného bremena11. nov. 201211. nov. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Mária Korlová rod. BernátováZriadenie vecného bremena11. nov. 201211. nov. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Miroslav ZajacZriadenie vecného bremena5. nov. 20125. nov. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a František ČižmárZriadenie vecného bremena2. nov. 20122. nov. 2012
ZmluvaZmluva o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizáciaObec Nižný Klátov VODIP Ing. peter PaulovčákZmluva o dielo "Nižný klátov - kanalizácia"133 773,163 €8. okt. 20128. okt. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s.Zriadenie vecného bremena6, okt, 20126, okt, 2012
ZmluvaZmluva o výpožičkeObec Nižný Klátov a Soňa RudňanskáVýpožička nebytových priestorov19. sep. 201220. sep. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Marek ScerankaZriadenie vecného bremena28. aug. 201228. aug. 2012
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Martin MurínOdstránenie havarijného stavu strechy na budove Materskej školy v Nižnom Klátove6933 €3. aug. 20123. aug. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a František ScerankaZriadenie vecného bremena25. jul. 201225. jul. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Štefan VerebZriadenie vecného bremena25. jul. 201225. jul. 2012
ZmluvaZmluva o prenájme pozemkuObec Nižný Klátov a Mária JokeľováPrenájom pozemku4.23 €/rok23. jul. 20123. aug. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Mária ScerankováZriadenie vecného bremena23. jul. 201225. jul. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Jana KuzevičováZriadenie vecného bremena23. jul. 201225. jul. 2012
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a Cecília HudákováZriadenie vecného bremena23. jul. 201225. jul. 2012
ZmluvaMandátna zmluvaObec Nižný Klátov a GlobalNet Slovakia,s.r.o.Manažérske, obchodné, podnikateľské poradenstvo v oblasti
inžinierskej činnosti
2.66 €/hod.8. jun. 20128. jun. 2012
ZmluvaZmulva o správe aktívObec Nižný Klátov a Lecram & Partners s.r.o.Správa aktív a právna ochrana100 € mesačne9. máj. 201217. máj. 2012
ZmluvaZmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízObec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v KošiciachOdber a laboratórna analýza vzoriek vody na rok 2012218.80 €30. apr. 201230. apr. 2012
ZmluvaRozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácieEnvironmentálny fond a Obec Nižný KlátovPodpora formou dotácie z Enviromentálneho fondu199 178 €28. mar. 20124. apr. 2012
ZmluvaZmluva na výrub stromov v areáli cintorína Nižný KlátovObec Nižný Klátov a Igor Petričkovýrub stromov v areáli cintorína Nižný Klátov2280 €27. mar. 201228. mar. 2012
ZmluvaZmluva o vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnostiObec Nižný Klátov a Ing. Daniela KristiňakováVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti330 €27. feb. 201227. feb. 2012
Zmluva auditZmluva o poistení majetku a poistení zodpovednosti za škodu právnických osôbObec Nižný Klátov a KOMUNÁLNA poistovna, a.s. Vienna Insurance GroupPoistenie hnutelného majetku,
nehnutelného majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
464.52 € ročne10. feb. 201218. feb. 2012
Zmluva auditZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Predmetom zmluvy je audit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1044 €26. jan. 201226. jan. 2012
Záverečné ustanoveniaDodatok z zmluveObec Nižný Klátov a
Ing. Miroslav Majerčák a Ing. Silvia Majerčáková
Záverečné ustanovenia9. jan. 20129. jan. 2012
Zmluva o pávo používať aplikačné programové vybavenieZmluva o pávo používať aplikačné programové vybavenieObec Nižný Klátov a DATALAN, a.s.poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory zamestnancov objednávateľa960 €/rok + 30 €/mesiac20. dec. 201120. dec. 2011
Zmluva o zabezpečení zimnej údržbyZmluva
o zabezpečení zimnej údržby
Obec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda – ESOXVykonávanie zimnej údržby na komunikáciách22 €/hod.21. nov. 201123. nov. 2011
Zmluva o odmene za právne službyDodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní právnych služieb
a odmene za právne služby
Obec Nižný Klátov a JUDr. Ivetou RajtákovouOdmena za právne služby120 € / hod.14. nov. 201114. nov. 2011
Kúpna zmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a
Ing. Miroslav Majerčák a Ing. Silvia Majerčáková
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam3640 €11. nov. 201113. nov. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Tomáš HudákPrenájom pozemku15.57 € ročne24. okt. 201131. okt. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Marián NovákPrenájom pozemku6.73 € ročne24. okt. 201131. okt. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Ľubomír KolesárPrenájom pozemku6.73 €ročne24. okt. 201131.okt. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Ján VaškoPrenájom pozemku3.37 € ročne24. okt. 201131. okt. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Helena ŇaršanskáPrenájom pozemku3.37 € ročne24. okt. 201131. okt. 2011
Zmluva o prenájmeZmluva o prenájmeObec Nižný Klátov a Anna KurčováPrenájom pozemku5.18 € ročne24. okt. 201131. okt. 2011
Zmluva o prenájme reklamnej plochyZmluva o prenájme reklamnej plochyObec Nižný Klátov a Alternet s.r.o.Umiestnenie reklamnej tabule na reklamnú plochu20 € ročne4. nov. 20116. nov. 2011
Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtuPotvrdenie o modifikácii flexibiznis účtuObec Nižný Klátov a VÚB BANKAPapierové výpisy k bežnému účtu10. okt. 201117. okt. 2011
Zámennná zmluvaZámenná zmluvaObec Nižný Klátov a František Kalok a Stanislav JuhásZámena pozemkov416 €6. okt. 20119. okt. 2011
ZmluvaZmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fonduObec Nižný Klátov a Enviromentálny fondPoskytnutie podpory formou dotácie na kanalizáciu186 216 €4. okt. 20116. okt. 2011
Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte na dotácieObec Nižný Klátov a
VÚB BANKA
Otvorenie a vedenie bežného účtu7. sep. 20118. sep. 2011
Dodatok zmluve o internetovom pripojeníDodatok k zmluve o internetovom pripojeníObec Nižný Klátov a
T-Com
Zakúpenie koncového zariadenia9.9 €10. máj 201112. máj 2011
Zmluva o internetovom pripojeníZmluva o internetovom pripojeníObec Nižný Klátov a
T-Com
Zriadenie internetového pripojenia17.99 € mesačne10. máj 201112. máj 2011
Zmluva o rozbore pitnej vodyZmluva o rozbore pitnej vodyObec Nižný Klátov a
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Odber a rozbor pitnej vody232 €5. máj 201112. máj 2011
Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účteObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Zriadenie bežného účtu16. sep. 199613. apr. 2011
Zmluva klientské certifikáty 2Zmluva o poskytnutí certifikačných služieb ku klientským certifikátomObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Vydanie klientských certifikátov Certifikačnou autoritou VÚB a.s.1. apr. 20118. apr. 2011
Zmluva klientské certifikátyZmluva o poskytnutí certifikačných služieb ku klientským certifikátomObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Vydanie klientských certifikátov Certifikačnou autoritou VÚB a.s.1. apr. 20118. apr. 2011
Zmluva biznis bankingZmluva o zriadení služby biznis banking (BB) a o poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie biznis bankinguObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Poskytovanie vybraných bankových služieb prostredníctvom BB20 €1. apr. 20118. apr. 2011
Zmluva o poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtuZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtuObec Nižný Klátov a
VÚB banka
Možnosť používania produktov a služieb flexibiznis účtu31. mar. 20117. apr. 2011
ZmluvaZmluva o dodávke stavebných prác stavby Nižný Klátov - kanalizáciaObec Nižný Klátov VODIP Ing. Peter PaulovčákZmluva o dielo "Nižný klátov - kanalizácia"484 111,271 €21. mar. 201121. mar. 2011
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služiebZmluva o poskytovaní účtovníckych služiebObec Nižný Klátov a Jozefína KolesárováOdborné konzultácie a služby vo vedení účtovníctva500 € mesačne1. mar. 20117. mar. 2011
Zmulva o audite účtovnej závierkyZmluva o poskytnutí audítorských služiebObec Nižný Klátov a
Ing. Janka Hirjaková
Audit účtovnej závierky obce Nižný Klátov1044 €28. feb. 20117. mar. 2011
Zmluva o právnej pomoci hodinováZmluva o poskytovaní právnych služieb
a odmene za právne služby
Obec Nižný Klátov a JUDr. Iveta RajtákováPrávne zastupovanie vo veci lom – Vyšný Klátov120 € za hod.4. feb. 20117. feb. 2011

Objednávky obce – rok 2019

Objednávky obce – rok 2018

Objednávky obce – rok 2017

Objednávky obce – rok 2016

Objednávky obce – rok 2015

Objednávky obce – rok 2014

Objednávky obce – rok 2013

Objednávky obce – rok 2012

Objednávky obce – rok 2011

Faktúry obce – rok 2019

Faktúry obce – rok 2018

Faktúry obce – rok 2017

Faktúry obce – rok 2016

Faktúry obce – rok 2015

Faktúry obce – rok 2014

Faktúry obce – rok 2013

Faktúry obce – rok 2012

Faktúry obce – rok 2011