Základná škola

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Hudáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA N I Ž N Ý K L Á T O V

044 12 Nižný Klátov, Klátovská 159/56

 

tel. č. 055/6967123
mobil. 0911 520 124

e-mail:škola@zsnklatov.edu.sk

web:www.zsnklatov.edupage.org

RADA ŠKOLY pri Základnej škole, Klátovská 159/56, Nižný Klátov
Predsedníčka: Mgr. Šarlota Socháňová
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov: Lukáš Štefan.

Informácia o rade školy: 
Prihláška na stravovanie v ŠJ: 
Informácia pre rodičov detí ZŠ: 

Hodnotiaca správa 2010/2011
Hodnotiaca správa 2011/2012
Hodnotiaca správa 2012/2013
Hodnotiaca správa 2013/2014
Hodnotiaca správa 2014/2015
Hodnotiaca správa 2015/2016
Hodnotiaca správa 2016/2017
Hodnotiaca správa 2017/2018