Materská škola

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Sobinkovičová
Učiteľka: Jana Raffaelis
Učiteľka: Veronika Fořtová
Školníčka: Dana Sedláková

MATERSKÁ ŠKOLA N I Ž N Ý K L Á T O V

044 12 Nižný Klátov, Čaksová 167/1

tel. č. 055/3030266

e-mail:msniznyklatov@gmail.com

web:https://msniznyklatov.edupage.org/

RADA ŠKOLY pri Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
Predseda: Ing. Dávid Korl
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov: Ing. Róbert Balog.

Informácia o rade školy:  
Oznam zápis detí MŠ:  
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ: 
Prihláška na stravovanie v ŠJ: 
Informácia pre rodičov detí MŠ: 

Hodnotiaca správa 2008/2009
Hodnotiaca správa 2009/2010
Hodnotiaca správa 2010/2011
Hodnotiaca správa 2011/2012
Hodnotiaca správa 2012/2013
Hodnotiaca správa 2013/2014
Hodnotiaca správa 2014/2015
Hodnotiaca správa 2015/2016
Hodnotiaca správa 2016/2017
Hodnotiaca správa 2017/2018