Obecná kronika

Elektronická obecná kronika 2008-2017

Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. Zápisy do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Súhrnný zápis za rok 2008-2010
Zápis rok 2011
Zápis rok 2012
Zápis rok 2013
Zápis rok 2014
Zápis rok 2015
Zápis rok 2016
Zápis rok 2017