Samospráva

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

Zástupca starostky obce: Matej Silvay

Zamestnanci obce, úsek obec ný úrad:

Referentka obce: Andrea Müllerová 

Samost.admin. pracovník: Agáta Čižmárová 

Upratovačka: Cecília Hudáková

Údržbár: Martin Krůček

Poverený poslanec zvolávaním a vedením zasadnutí obec ného zastupiteľstva v zmysle ust. zákona o  obec nom zriadení: Lukáš Štefan Poslanci obec ného zastupiteľstva: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Poslanecké obvody: č. 1 – M.A. Ivan Novotný (ulica Cintorínska, Stará Košická), č. 2 – Tomáš Hudák (ulica Klátovská – časť), č. 3 – Jozefína Kolesárová (ulica Klátovská – časť, Záhradná), č. 4 – Kamil Haraj (ulica Mlynky), č. 5 – Júlia Drábiková (ulica Tichá), č. 6 – Lukáš Štefan (ulica Čaksová), č. 7 – Matej Silvay (ulica Hlavná).

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Lukáš Štefan (predseda), Júlia Drábiková, Kamil Haraj (členovia)

Kultúrno-športová komisia: Matej Silvay (predseda), Tomáš Hudák, Júlia Drábiková, Marián Ondrejkovič, Peter Škovran, Janette Furínová, Jana Hudáková (členovia) 

kontakt na členov komisie: kulturnosportovakomisia.nk@gmail.com

(podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti kultúry a športu; vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci, vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a    spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k    rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života; spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí; spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti kultúry a športu; navrhuje zápisy do kroniky obce; dohliada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci; spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším, Uvítania detí do života, oslava významných životných jubileí starších občanov, Dni obce a pod. ; koordinuje a podieľa sa na vydávaní obecného časopisu; kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov (medzi subjektmi v obci, napr. jednotlivé komisie, organizácie obce, OZ, verejnosť)

Komisia pre životné prostredie a výstavbu: Lukáš Štefan (predseda), Jozefína Kolesárová, Kamil Haraj, Ing. František Kováč, Ing. Iveta Bernátová, Patrik Bujňák, Radoslav Kollár, Bc. Metod Korpesio (členovia)

kontakt na členov komisie: komisiaprevystavbuazivotprostredie.nk@gmail.com

(prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko; posudzuje architektonicko-urbanistickú koncepciu rozvoja obce a jej jednotlivých častí; posudzuje koncepciu rozvoja inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; kontroluje správu a údržbu inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; posudzuje zmeny organizácie dopravy na pozemných komunikáciách obce; podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov; kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia; dáva návrh, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci; koordinuje iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadruje sa k nim; predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov; kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie; vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci, predkladá podnety v oblasti odpadového a vodného hospodárstva a správy vodných tokov; kontroluje funkčnosť a udržiavanie systémov protipovodňových opatrení na zmiernenie účinkov živelných pohrôm; posudzuje technický stav budova v majetku obce a navrhuje ich údržbu a rekonštrukciu)

Komisia verejného poriadku:Jozefína Kolesárová (predseda), Bc. Metod Korpesio, Tomáš Hudák, Rastislav Vajcík, Valentín Pramuk (členovia)

Kontakt na členov komisie: komisiaverejnehoporiadku.nk@gmail.com

(vyjadruje sa k stavu verejného poriadku v obci a predkladá návrhy na jeho zlepšovanie, kontroluje stav vybavovania podnetov od občanov, podáva stanovisko k ich riešeniam; vyjadruje sa k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavania domového poriadku, poškodzovania majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce; kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia; dáva návrh, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku ohrozenia verejného poriadku v obci)

Finančno-sociálna komisia: M.A. Ivan Novotný (predseda), Jozefína Kolesárová , Bc. Metod Korpesio, Ing. Gabriela Staníková, Mgr. Jana Kolesárová, Matej Silvay (členovia)

Kontakt na členov komisie: financnosocialnakomisia.nk@gmail.com

(podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu Obce v rámci svojej pôsobnosti; kontroluje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia; predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky; dáva stanoviská o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek; aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre Obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti; posudzuje finančné rozhodnutia OcZ (rozpočet, dane, výberové konania, verejné obstarávania) ; posudzuje všetky zmluvy Obce (najmä z pohľadu riadenia rizík, odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve, rozpočtového krytia); kontroluje nakladanie s majetkom Obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju; navrhuje starostovi a obecnému zastupiteľstvu návrh na pridelenie dotácií zo žiadostí o dotácie z rozpočtu obce; iniciuje vytváranie takých zariadení sociálnych služieb, ktoré na území Obce nie sú zastúpené a ich existencia by skvalitnila poskytovanie sociálnych služieb občanom v krízových životných situáciách; zúčastňuje sa na riešení starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých a starých občanov, občanov, ktorí sa dostali do hmotnej núdze, občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, spolupracuje pri riešení záškoláctva; predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v obci, navrhuje zlepšenia v oblasti opatrovateľskej služby a poskytovania stravovania pre dôchodcov; spolupracuje pri zabezpečovaní poskytovania pomoci obyvateľom v čase náhlej núdze (živelná pohroma, havária a pod.) ; iniciuje organizovanie osvety v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia našich občanov, spolupracuje s Dennými centrami, organizáciou Červeného kríža, Materským centrom, ORM; plní ďalšie úlohy s cieľom posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín)

Komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti starostu obce, hlavného kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva: Jozefína Kolesárová  (predseda), M.A. Ivan Novotný, Kamil Haraj (členovia), Matej Silvay (náhradník)

 

Matrikárka matričného úradu Nižný Klátov: Andrea Müllerová

Samost.admin. pracovník: Agáta Čižmárová

Sobášiaca: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

Zástupca sobášiaceho v Matričnom obvode Nižný Klátov: Júlia Drábiková

Sobášne dni: štvrtok, sobota od 10:00 do 15:00 hod v obradnej miestnosti obec ného úradu

Dochádzka poslancov:

    Dochádzka za rok 2018

Dochádzka za rok 2017

Dochádzka za rok 2016

Dochádzka za rok 2014, 2015 – nové OZ

Dochádzka za rok 2014

Dochádzka za rok 2013

Dochádzka za rok 2012

Dochádzka za rok 2011