Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Uznesenie OS KS - sp. zn. 10Cb/96/2014

Vážená pani starostka,

   

    upovedomujem Vás, že dňa 12. 12. 2019, mi bolo doručené uznesenie, vo veci vedenej na Okresnom súde Košice-okolie, pod sp. zn. 10Cb/96/2014 (žalobca: RICORSO, s. r. o., žalovaná: Obec Nižný Klátov), v konaní o odstránenie poškodenia úseku miestnej komunikácie, kde súd rozhodol

t a k t o :

    I. Súd ukladá znalcovi z odboru stavebníctvo, odvetvie: dopravné stavby Ing. Petrovi Hamindovi, so sídlom Húskova 3, 040 23 Košice, aby vo veci podal doplňujúci znalecký posudok.

    II. Úlohou znalca b u d e v lehote 1 mesiaca po právoplatnosti uznesenia podať písomný znalecký posudok v 3 vyhotoveniach spolu s vyúčtovaním znaleckej odmeny za doplňujúci znalecký posudok.

    III. Znalcovi Ing. Petrovi Hamindovi sa u k l a d á dodatočne zodpovedať na vymedzené otázky (viď. príloha tohto emailu).

   

    IV. Súd ukladá znalcovi, aby sa vyjadril k vyjadreniam strán v konaní k vypracovanému znaleckému posudku, ktoré boli doručené tunajšiemu súdu dňa 29.11.2019 a 02.12.2019.

    V. Súd povoľuje znalcovi použiť na výkon znaleckej činnosti motorové vozidlo.

    VI. Strany sú p o v i n n é sa k znalcovi ustanoviť na jeho predvolanie a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pod následkami poriadkových opatrení podľa ust. § 102 CSP.

          Uvedené uznesenie prikladáme v prílohe.

          Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

          Súd tak rozhodol na základeskutočnosti, že znalecký posudok, ktorý znalec Ing. Peter Haminda predložil, aktorý sme Vám zasielali, nesplnil zadanie súdu. K znaleckému posudku sme savyjadrili v tom zmysle, že otázky, ktoré súd uložil znalcovi nie sú otázkami preznalca, ale sú otázkami právnymi, ktoré musí právne posúdiť a vyriešiťsúd.

           

          Uvedené podanie nášho vyjadrenia Vámzasielame v prílohe.

           

          Napriek tomu súd uložil znalcovidopracovať znalecký posudok v rozsahu vyššie uvedenom. Keďže proti uzneseniu onariadení znaleckého dokazovania odvolanie prípustné nie je, bez ohľadu na to,že postup súdu nepovažujem za správny, znalec zrejme predmetný doplnok kznaleckému posudku, vypracuje.

           

          O ďalšom postupe Vás budeminformovať.Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste ma informovali o tom, ak bysa znalec pri vypracovávaní dodatku k znaleckému posudku na Vás znalec obrátil spožiadavkou na súčinnosť.

   

    V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať moju advokátsku kanceláriu.

S úctou

Iveta Rajtáková


Zoznam článkov: