Zákaz využívania lesov verejnosťou

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zákaz využívania lesov verejnosťou

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznamuje Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie odo dňa 01.08.2018 od 6°° hod. 

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Vyzva_rekonstrukcia_satni.pdf

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
Zámer predať nehnuteľný majetok
Predmet predaja:
Časť parcely registra C č. 1443, o výmere 39 m2,
druh pozemku – ostatná plocha
LV č. 900 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov
dokument na stiahnutie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, návrh na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“ na pozemkoch parciel v katastrálnom území Nižný Klátov.

Situácia – Nižný Klátov.Iberšek.VSD

212 2018 NK VSD Nižný Klátov Iberšek zri adenie VN DTS NN

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Juniáles 2018

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Juniáles 2018

Hlásnik č. 2/2018

Hlásnik č. 2/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 2/2018

Oznamy

Oznamujeme Vám, že dňa 5.6. 2018  (utorok)  v čase od 9:00 – do 18:00  budú v našej obci vykonávané odpočty elektromerov.  Odpočtom je poverený Peter Kvietok. VSD žida majiteľov strážnych psov, aby ich v uvedenom období nenechávali voľne pobehovať po dvore. V prípade neprítomnosti v uvedenom čase je možné zanechať stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste. V prípade iných problémov alebo pripomienok je možné firmu kontaktovať na čísle 0917 110 765.

Vedúca Pošty Nižný Klátov oznamuje, že dňa 5.6.2018 (v utorok) bude pošta v Nižnom Klátove z prevádzkových príčin otvorená iba v čase od 7:30 – do 11:30 hod.

MUDr. Golianová oznamuje svojim pacientom, že od 15.06.2018 do 25.06.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Zlatica Madzinová, Mlynská 26, Košice.

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín