Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

N_Klatov_riaditelka_250520161

Wednesday, May 25th, 2016 at 20:34
Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

„Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020“ správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť v nasledovných mestách:

Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance,

Spišská Nový Ves, Spišské Vlachy, Krompachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva ŽP SR na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-stretegia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Pripomienky  k strategii je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01 Košice

Thursday, May 12th, 2016 at 16:26
Comments Off on Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Zber elektroodpadu 27.4. 2016 (streda) v čase o 8:30 hod

Dňa 27.4. 2016 (v stredu) v čase od 8:30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Obyvatelia majú možnosť nahlásiť elektoroodpad za účelom jeho vyzdvihnutia mailom, resp. na čísle 055/7296033. Pracovníci firmy H+EKO sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu, následne na to zozbierajú elektroodpad od domu k domu (priamo od obyvateľov). Pracovníci firmy nemajú oprávnenie vstupovať bez ohlásenia na cudzí pozemok, preto Vás žiadame, aby ste el. spotrebiče vyložili pred bránku alebo dostatočne viditeľne označili bránku nejakou vlajkou alebo kusom farebnej látky, čo budú považovať ako povolenie vstúpiť na pozemok za účelom zozbierania elektroodpadu.

odpad1

Monday, April 25th, 2016 at 17:27
Comments Off on Zber elektroodpadu 27.4. 2016 (streda) v čase o 8:30 hod

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

zapis_deti_MS_N_klatov1

Wednesday, April 20th, 2016 at 16:48
Comments Off on Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1

N_Klatov_VO_riaditel1

Wednesday, April 13th, 2016 at 16:13
Comments Off on Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1

Hlásnik 02/16

Wednesday, March 16th, 2016 at 19:02
Comments Off on Hlásnik 02/16

2% pre rodičovské združenie Klatovčanik

Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik sa v tomto roku prvýkrát uchádza o 2 % z Vašej dane. Združenie podporuje výchovu a vzdelávanie detí v Materskej škole v Nižnom Klátove. Aj vďaka 2 % bude mať možnosť rozvíjať svoju činnosť.

Ak chcete podporiť z 2 % Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik, na základe ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov za daň vyplníte formulár (Vyhlásenie) a predložíte do 30.4.2016 spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatený dane správcovi dane.

            Tlačivá VYHLÁSENIA sú k dispozícii na Obecnom úrade v Nižnom Klátove,  Hlavná 1/1, v budove Základnej školy v Nižnom Klátove, Klátovská  159/56 alebo v budove Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1.

Údaje o združení: 

Názov:                         Rodičovské združenie Klatovčanik
Forma:                         Občianske združenie

Rok registrácie:            15.12.2015

Evidenčné číslo:           12667

Sídlo:                           Čaksová 167/1, 044 12Nižný Klátov
IČO:                            42331897
Bankové spojenie:        Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:                         SK58 7500 0000 0040 2110 1992

ĎAKUJEME!

Patrik Bujňák, predseda OZ

Thursday, February 25th, 2016 at 13:11
Comments Off on 2% pre rodičovské združenie Klatovčanik

Turnaj v rapid šachu

Turnaj v rapid šachu

Thursday, February 11th, 2016 at 19:44
Comments Off on Turnaj v rapid šachu

Kamerový systém v Obci Nižný Klátov

V obci Nižný Klátov je vybudovaný kamerový systém na základe projektu „ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI V OBCI NIŽNÝ KLÁTOV“ predloženému MV SR.

Projekt bol schválený v roku 2015 a obci bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000 €, celkové náklady projektu boli vo výške 6 278,40 €.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, jej návštevníkov, ochrana života a zdravia obyvateľov pred prípadnými útokmi zo strany agresorov, ale aj ochrana obecného majetku pred poškodzovaním, ničením vandalmi a zabezpečenie verejného poriadku a čistoty v obci.

V obci bolo umiestnených 5 kamier na monitorovanie okolia budovy obecného úradu, základnej školy a obecného parku. Monitoring kamier je zabezpečený v budove obecného úradu a základnej školy. Budovy sú označené nálepkami „POZOR Objekt monitorovaný kamerovým systémom“.

Veríme, že projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, k lepšej ochrane majetku obce a čistote verejných priestranstiev.

Tuesday, February 9th, 2016 at 20:42
Comments Off on Kamerový systém v Obci Nižný Klátov

SPP ponuka online formulárov

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov.

Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto:

 

  1. Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ):

ü       Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území nachádzajú PZ, chcú zakresliť polohu a priebeh trasy PZ alebo chcú vedieť, či ich záujmové územie nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma PZ.

ü       Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

 

  1. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení:

ü       Formulár žiadatelia predkladajú ak od SPP-D požadujú predchádzajúci súhlas na výkon akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ.

ü       Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení  iba v prípade,

pokiaľ na výkon takýchto činností vše obec ne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného správneho orgánu.

ü       Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

 

  1. Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení:

ü       Je určená žiadateľom, ktorí si chcú od SPP-D objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP-D, napr. pred realizáciou rozkopávkových prác. 

ü       SPP-D poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m alebo dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

 

Online formuláre:

  • prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám,
  • sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na webovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE formuláre.

Monday, February 8th, 2016 at 19:58
Comments Off on SPP ponuka online formulárov