Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
Zámer predať nehnuteľný majetok
Predmet predaja:
Časť parcely registra C č. 1443, o výmere 39 m2,
druh pozemku – ostatná plocha
LV č. 900 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov
dokument na stiahnutie

This entry was posted in Aktuality, Oznamy obce. Bookmark the permalink.