Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Gabriela Kövérová

Hlavná kuchárka: Jiřina Kolesárová

Pomocná kuchárka: Darina Kováčová

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ N I Ž N Ý K L Á T O V

044 12 Nižný Klátov, Čaksová 167/1

tel. č. 055/6967266

e-mail:sj@niznyklatov.sk

Vnútorný predpis:
Prihláška na stravovanie v ŠJ (deti a žiaci) :
Prihláška na stravovanie v ŠJ (dospelí): 
Žiadosť o stravovanie (dospelí): 
Informácia pre rodičov detí MŠ: 
Informácia pre rodičov žiaci ZŠ: