VZN

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2019
VZN č.1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov 

VZN č.3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov – NÁVRH

VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov – NÁVRH

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2018
VZN č.1/2018 o referende
VZN č.2/2018 o verejnom poriadku – zrušené VZN č.4/2018
VZN č.3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný Klátov
VZN č.4/2018 o verejnom poriadku

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2017
VZN č.1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov  – Príloha
VZN č.2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov – Príloha – zrušené VZN č.2/2019
VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov
VZN č.5/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované obslužné miesta
VZN č.6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2016
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov – zrušené VZN č.4/2017
VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č.3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území Obce Nižný KlátovPríloha

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2015
VZN č.1/2015 povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Nižný Klátov
VZN č.2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný Klátov
VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný Klátov
VZN č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov
VZN č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území Obce Nižný KlátovPríloha – zrušené VZN č.3/2016

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2014
VZN č.1/2014 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie na území Obce Nižný Klátov
VZN č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný KlátovPríloha1, Príloha2 – zrušené VZN č.5/2015

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A – ROK 2013
VZN č.1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni – zrušené VZN č.2/2017
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný KlátovPríloha zrušené VZN č.2/2014

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2012
VZN č.1/2012 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný Klátovzrušené VZN č.3/2018
VZN č.2/2012 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území Obce Nižný Klátovzrušené VZN č.1/2016
VZN č.3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov – Príloha
zrušené VZN č.2/2013
VZN č.4/2012 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2013 na území obce Nižný Klátov zrušené VZN č.6/2017
VZN č.5/2012 o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2011
VZN č.1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov.
metodika výpočtu režijných nákladov Finančné pásmazrušené VZN č.3/2011
VZN č.2/2011 o zmenách a dopnkoch ÚPN Obce Nižný Klátov
VZN č.3/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov.
metodika výpočtu režijných nákladov – zrušené VZN č.2/2017Finančné pásma
VZN č.4/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Nižný Klátov
VZN č.5/2011 povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Nižný Klátovzrušené VZN č.1/2015
VZN č.6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný Klátovzrušené VZN č.1/2012
VZN č.7/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Nižný Klátov
zrušené VZN č.3/2012

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2010
VZN č.1/2010 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov – čistopis
o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov – príloha
VZN č.2/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Nižný Klátov – zrušené VZN č.2/2017

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2009

VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN č.2/2009 o usmernení ekonomickej činnosti
VZN č.3/2009 o miestnych daniachzrušené VZN č.7/2011
VZN č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zrušené VZN č.4/2012
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2008

VZN č.1/2008 o chove a držaní psovzrušené VZN č.2/2015
VZN č.2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach– zrušené VZN č.1/2011
VZN č.3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nižný Klátov – zrušené VZN č.4/2015

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A – ROK  2007
VZN č.1/2007 prevádzkový poriadok pohrebiskazrušené VZN č.4/2011
VZN č.2/2007 o miestnych daniachzrušené VZN č.3/2009
VZN č.3/2007 ostatné poplatky za služby občanomzrušené VZN č.5/2012