Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

História obce v rokoch:

 • Rok 1241 – prví osadníci, nemeckí kolonisti
 • Rok 1317 – prvá písomná zmienka o obci, zriadenie farnosti a postavenie kostola sv. Kríža ( predtým tu stála drevená kaplnka)
 • Rok 1382 – Ľudovít I. prisúdil obec Košičanom, v tej dobe mala obec 14 poddanských usadlosti 
 • Rok 1397 – kráľ Žigmund Luxemburský dáva obyvateľom obce také isté práva a výsady, aké mali košický mešťania
 • Rok 1603-1623 – prevažná väčšina obyvateľstva bola nemeckej národnosti a evanjelického náboženstva. Pôsobil tu nemecký evanjelický kňaz Ján Wolf, ktorý kázal po nemecky
 • Po 16. Stor. – začiatok usadzovania Slovákov v obci
 • Rok 1633 – postavenie mlyna a píly v dedine. Obec mala 20 gazdovských a 11 želiarskych usadlostí
 • Rok 1715 – stavovské povstanie a mor , značné vyľudňovanie obyvateľstva. V roku 1715 napočítali 9 domácností a v roku 1720 len 6 domácností. Postupne sa dedina dosídľovala najmä Slovákmi rímsko – katolíckeho vierovyznania
 • Rok 1762 – v obci žilo 32 gazdovských a 5 želiarskych rodín
 • Rok 1773 – obec už bola slovenskou obcou
 • Rok 1828 – obec mala 50 domov a žilo tu 322 obyvateľov
 • Rok 1848 – vznik urbariátu
 • Rok 1896 – postavenie jednotriednej štátnej ľudovej školy v obci. Vyučovalo sa v maďarskom jazyku. Predtým deti navštevovali cirkevnú ľudovú školu vo Vyšnom Klátove
 • Rok 1913 – otvorenie 2 triedy v prenajatej miestnosti súkromného domu, ktorý stál v susedstve školy
 • Rok 1920 – zriadenie notárskeho úradu – bol preložený z Hýľova
 • Rok 1925 – zrušenie notárskeho úradu – preložený do Malej Idy
 • 28.2.1926 – vznik obecnej knižnice
 • 18.1.1927 – vznik dobrovoľného hasičského zboru
 • 11.9.1930 – začiatok búrania starého kostola
 • 5.10.1930 – položenie základného kameňa na nový kostol
 • 25.10.1931 – slávnostná vysviacka dokončenej stavby kostola košickým biskupom Jozefom Čárskym
 • 16.6. 1942 – vysvätený za kňaza Michal Rozum , rodák z obce – prímičná sväta omša
 • Rok 1949 – zriadenie strednej školy v obci
 • Rok 1951 – zriadenie Lesnej správy
 • Rok 1952 – zavedenie telefónu do obce a  výstavba bezprašnej cesty cez obec
 • Rok 1954 – dokončenie budovy MNV ( terajší obchod )
 • Rok 1958 – založenie menšinového JRD
 • 12.9.1959 – zavedenie elektrického prúdu a rozhlasu po drôte do dediny
 • 10.12.1964 – ukončenie výstavby ZDŠ
 • Rok 1967 – regulácia potoka
 • 27.12.1970 – bol daný do užívania nový kultúrny dom
 • Roky 1970-1980 – začiatok výstavby novej ulice (terajšia Tichá ulica)
 • 1.03.1972 – došlo k zlúčeniu JRD Nižný Klátov a JRD Vyšný Klátov
 • 1.01.1973 – došlo k zlúčeniu JRD Klátov a JRD Hýľov
 • Rok 1974 – výstavba 6-bytovej jednotky
 • 6.01.1975 – bola odovzdaná do užívania budova MŠ
 • Rok 1992 – začiatok výstavby Domu smútku
 • Rok 1995 – Kultúrny dom – rekonštrukcia javiska , sociálneho zariadenia, kuchyne
 • 2.12.1996 – bol odovzdaný do užívania Dom smútku
 • 11.11.1997 – plynofikácia obce , rekonštrukcia a splynofikovanie kotolne KD
 • Rok 1998 – výstavba chodníka na miestnom cintoríne
 • 1. 6. 1998 – Územný plán zóny
 • Rok 1999 – výstavba asfaltovej cesty k Domu smútku
 • Rok 1999 – začiatok výstavby športovo oddychovej zóny
 • Rok 2000 – začiatok výstavby kanalizácie v obci – Tichá ulica
 • 13.11.2000 – pomenovanie ulíc a prečíslovanie objektov v obci
 • Rok 2001 – posilnenie el. siete v obci , výstavba dvoch trafo-staníc (ulica Mlynky – odbočka na Klatovianku, nad LS pri záhrade p. Liptáka), zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie
 • Rok 2001 – začiatok prác na rekonštrukcii telefónnych a kábelových rozvodov uložením do zeme
 • Rok 2001 – plynofikácia MŠ a ZŠ
 • Rok 2002 – pokračuje kanalizácia výstavbou na hlavnom zberači
 • Rok 2002 – výmena strešnej krytiny na Dome smútku
 • Rok 2002 – oprava miestnej komunikácie a verejných priestranstiev, t.j. asfaltové úpravy hlavnej cesty a kamennou drťou úprava na rôznych miestach obce
 • Rok 2002 – osadenie nových autobusových čakární, oprava mosta pri MŠ
 • 1. september 2002 – oficiálna slávnosť : Oslavy 685. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a 250. výročia rekatolizácie ( udelenie čestného občianstva p.Zemkovej za jej 40-ročnú pedagogickú prácu )
 • 05. 02. 2003 – mimoriadna živelná udalosť – snehová kalamita
 • Rok 2007 – vyčistenie Nižnoklátovského potoka, rekonštrukcia kaplnky Svätého Jána Nepomuckého, rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ, oprava oplotenia, rekonštrukcia chodníka v areály MŠ, výmena okien v objekte MŠ, zriadenie posilňovne, klubu mladých, obnovenie, činnosti obecnej knižnice, osadenie lavičiek v obci, zrealizovanie rigolu na Čaksovej ulici na zachytávanie dažďovej vody – ako protipovodňové opatrenie
 • Rok 2008 – odkúpenie pozemkov pod viacúčelovým ihriskom – čiastočná rekonštrukcia viacúčelovej budovy obce /výmena okien v celom objekte, maľovanie fasády, úprava pred viacúčelovou budovou, osadenie novej telefónnej búdky, park – osadenie lavičiek, košov, oprava a likvidácia oplotenia, osadenie orientačnej tabule, oznamovacej tabule
 • Rok 2008 /18.7/ – realizácia miestných rozvodov kanalizácie na ulici Čaksovej, dokončenie miestnych rozvodov kanalizácie na ulice Tichej / z finančných prostriedkov pridelených Min. život. Prostredia – Envirofond vo výške 5,6 mil Sk, fin. prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 0,28 mil. Sk/<–>