Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív zmlúv

          2022 
  Dokument Názov Účasníci Predmet Cena Uzavretie Zverejnenie
  Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k dohode o zriadení spoločného obecného úradu Obec Nižný Klátov a Obec Beniakovce , Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce Prejednávanie priestupkov, správných deliktova susedských sporov  1€ /na obyvateľa obce 30.marca 2022 30.marca 2022

  Zmluva

  Príloha č.2 

  Príloha č.3 

  Prílohač.4  

  Príloha č.5

  Technicka správa-ústredné vykurovanie

  Statický posudok

  Protipožiarná bezpečnosť stavby

  Projektové energetické hodnotenie

  Výkres_1 Výkres_2

  Výkres_3 Výkres_4

  Výkres_5 Výkres 6

  Výkres_7 Výkres_8 

  Výkres_9 Výkres_10 

  Výkres_11 Výkres_12

  Výkres_13 Výkres_14

  Výkres_15 Výkres_16

  Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a SO-MA s.r.o., Štúrova 41, 949 01  Nitra Stavebné práce - realizácia diela s názvom  "Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej účinnosti"  269.862,40 € 30.marca 2022 30.marca 2022
  Dodatok  Dodatok k zmluve Obec Nižný Klátov a Slovák telekom a.s.  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 0903957142

  43,00 €/ mesačne

  24.marca 2022 28.marca 2022
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Ing. Gabriala Staníková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 249/2022 20,00 € /20rokov 23.marca 2022 23.marca 2022
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec Nižný Klátov a Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 70,00 € na 1 žiaka na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriadovateľskej pôsobnosti

  70,00€   /1 žiak 

  9.marca 2022 21.marca 2022
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Peter Mida Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 263/2022 55,00 € /20rokov 16.marca 2022 16.marca 2022
  Zmluva Darovacia zmluva  Obec Nižný Klátov a Martin Zlaczki - PAZL, Skaroš 44 Poskytnutie finančného daru na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhradu nákladov prenájmu pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej reprodukcie Dj-om na akciu Juniáles 2022 150,00 € 16.marca 2022 16.marca 2022
  Zmluva Zmluva Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie Klatovčanik Poskytnutie finančnej dotácie na náklady spojené so školskými a mimoškolskými aktivitami  500,00 € 28.februára  2022 28.februára  2022
  Zmluva Kupna Zmluva Obec Nižný Klátov a Miroslav Bernát a Monika Bernátová Predaj pozemku parcely registra "E" č. 3186/1 a parcely č. 5000/14 v katastrálne územie  Nižný Klátov  2013,00 € 23.februára  2022 24.februára  2022
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec Nižný Klátov a Rímskokatolickalícka farnosť Najsvätejšej trojice, Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 30, 044 12 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov v roku 2022  3000,00 € 14.februára  2022 14.februára  2022
  Dodatok č.1. Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanóm úvere  Obec Nižný Klátov a Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava  Dofinancovanie projektu: Obecný úrad Nižný Klátov - zníženie energetickej náročnosti  26.januára 2022 27.januára 2022
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Ing. Dana Šimová, PhD., Zlatá Idka 376, 044 61  Zlatá Idka  Darovanie vlastnických práv nehnutelnosti parcely číslo 1759/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 48m2. 20.januára 2022 21.januára 2022
    

       2021 
  Dokument Názov Účasníci Predmet Cena Uzavretie Zverejnenie
  Dohoda Dohoda o skončení platnosti a skončení Zmluvy o dielo Obec Nižný Klátov a BRES-STAV s.r.o., Koprivnica 233, 086 43  Koprivnica  Zrušenie a ukončenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2021 30. decembra 2021 30.decemnra 2021
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižý Klátov a Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice  Vecné bremeno - umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemkoch obce Nižný Klátov  0,00 € 29.decembra 2021 30.decembra 2021
  Zmluva Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Obec NIžný Klátov a Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19  Ruskov Zriadenie Spoločného obecného úradu  28.decembra 2021 29.decembra 2021
  Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Nižný Klátov a Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava  Poskytnutá dotácia zvýšenie energetickej účinnosti - Obecny úrad Nižný Klátov  202 684,00 € 20.decembra 2021

  21.decembra 2021

  Dohoda

  Príloha č.1 

  Rámcova dohoda  Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice Zber, preprava a zneškodnenie odpadov v Obci Nižný Klátov 69 127,20 €              24 mesiacov  9.decembra 2021 10.decembra 2021
  Zmluva Darovacia zmluva  Obec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvo, Hlavná 1/1, 044 12  Nižný Klátov  Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie trvalej veľkonočnej výzdoby (veľkonočné vajíčko) 500,00 € 2.decembra 2021 3.decembra 2021
  Dohoda Dohoda č.21/41/010/134 Obec Nižný Klátov a Úrad sociálných vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice Realizácia činnosti bližšie špecifikovanej v článku II. tejto dohody a to prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi, ktorých účasť zabezpečí úrad. 0,00 € 22.novembra 2021  23.novembra 2021

  Dodatok č.1

  Príloha č.1

  Dodatok č.1 ku zmluve  Obec Nižný Klátov a STRABAG s.r.o. Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Dodatok č.1  k zmluve zo dňa 30.6.2021 o upravený rozpočet ako aj rozpočet naviac prác  229 538,23 € 16.septembra 2021 20.októbra 2021
  Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie  Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie Klatovčanik, Čaksová 167/1, 044 12  Nižný Klátov  Poskytnutie finančnej dotácie na náklady spojené so spolufinancovaním prosjektu s názvom "Nákup vozidla spoločnej prepravy osôb pre Rodičovské udruženie Klatovčanik" 2000,00 € 20.októbra 2021 20.októbra 2021

  Zmluva

  Príloha č.1

  Zmluva o dielo 

  Obec Nižný Klátov a BRES-STAV s.r.o., Koprivnica 233,08643  Koprivnica 

  Oprava havarijného stavu sály kultúrneho domu v Nižnom Klátove 

  48928,68

  € 

  15.októbra 2021 15.októbra 2021
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Tomáš Kuzma  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 251/2021 55,00 €/ 20 rokov 6. októbra 2021 6. októbra 2021
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a AQUA -VIVA Dušan Szabó, Jánošiková 1, 040 01  Košice Vykonávanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v objekte materskej školy  48,00 € 16.septembra  .2021 16.septembra 2021
  Zmluva

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
  Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto, 04211
  Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“ –Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. 10 719,30 € 25.augusta 2021 26.augusta 2021
  Zmluva Zmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a František Kováč  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 250/2021

  20,00 € /

  20 rokov

  6. augusta 2021 9. augusta 2021
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice, Treda SNP48/A, 040 11 Košice 

  poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 65,00 € na jedného žiaka na rok 2021

  1106,70 €/rok 9.júla 2021 9.júla 2021

  Zmluva

  Príloha č. 1

  Príloha č. 2

  Zmluva o dielo

  Obec NIžný Klátov a  STRABAG s.r.o. Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

  Oprava komunikácií ul. Tichá a ul. Caksová v obci Nižný Klátov 205 827,46 € 30. júna 2021 1. júla 2021
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 134 Obec NIžný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, 040 23 Košice poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 65,00 € na jedného žiaka na rok 2021 65,00 € /rok 14.júna 2021 15.júna 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 133

  Obec Nižný Klátov  a Ing. Andrea Lupták, CA , Lesná 41, 044 24  Poproč

  Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12 auditovaného roku 1100,00 € 1.júna 2021 1. júna 2021
  Zmluva Zmluva o spracovaní údajov 132 Obec Nižný Klátov a obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42  Beniakovce Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely  0,00 € 21.mája 2021 24.mája 2021
  Zmluva Poistná zmluva 131 Obec Nižný Klátov a Union Poisťovňa a.s., Kradžičova 10, 813 60  Bratislava  Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  5/2021 120,00 € 28.apríla 2021 29. apríla 2021
  Dodatok Dodatok k zmluve 130 Obec Nižný Klátov a Union Poisťovňa a.s., Kradžičova 10, 813 60  Bratislava Dopoistenie majetku obce a to o rekonštrukciu parku a multifunkčného ihriska  10,79 €/ rok  31.marca 2021 15.apríla 2021
  Dohoda Dohoda o refundácii 129 Obec Nižný Klátov a Ing. Alexandra Demková  Refundácia nákladov obstarávania a spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Nižný Klátov v zmysle §19 stavebného zákona. 5200,00 € 31.marca 2021 31.marca 2021
  Zmluva Poistná zmluva 128 Obec Nižný Klátov a Union Poisťovňa a.s., Kradžičova 10, 813 60  Bratislava  Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 120,00 € 30.marca 2021 31.marca 2021
  Zmluva Zmluva o dielo 127 Obec Nižný Klátov a URBAN stúdio s.r.o., Benediktínska 24, 040 18  Košice Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Nižný Klátov 3500,00 € 30.marca 2021 31.marca 2021
  Zmluva Mandátna zmluva 126 Obec NIžný Klátov a Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio, Letná 45, 040 01  Košice Mandátna zmluva č.4/2021 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie  1700,00 € 30.marca 2021 31.marca 2021
  Dodatok Dodatok k zmluve 125 Obec NIžný Klátov a Slovenská republika - Štatisticky úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05  Bratislava 45 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke koncového zariadenia  0,00 € 19.marca 2021 23. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 124 Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 123 Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 122 Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 121 Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 120 Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 119 Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 118 Obec NIžný Klátov a Obec Novačany Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 117 Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 116 Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 115 Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 114 Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 113 Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 112 Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18. marca 2021 19. marca 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 111 Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.marca 2021 12.marca 2021

  Dokument Názov Účasníci Predmet Cena Uzavretie Zverejnenie
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 25.februára 2021 26.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 18.februára 2021 19.februára 2021
  Dodatok Dodatok ku zmluve  Obec Nižný Klátov a Stovák Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava Poskytnutie služieb operátora, služba Biznis L 055/7296033 30,00 €/ mesačne  1.januára 2021

  19.februára

  2021

  Dodatok Dodatok ku zmluve  Obec Nižný Klátov a Stovák Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava Poskytnutie služieb mobilného operátora  50,00 €/ mesačne  13.januára 2021

  19.februára

  2021

  Zmluva

  Dodatok

  Zmluva o poskytovaní služieb  Obec Nižný Klátov a Stovák Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava  Poskytnutie služieb cez internet  37,58 €/ mesačne 31.decembra 2020

  19.februára

  2021

  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 11.februára 2021 12.februára 2021
  Zmluva Poistná zmluva

  Obec Nižný Klátov a Union Poisťovňa a.s., Kradžičova 10, 813 60  Bratislava 

  Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 120,00 €

  4.februára

  2021

  5. februára

  2021

  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 4.februára 2021 5.februára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 28.januára 2021 29.januára 2021
  Zmluva Poistná Zmluva  Obec Nižný Klátov a Union Poisťovňa a.s., Kradžičova 10, 813 60  Bratislava  Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550,00 € 21. januára 2021 22.januára 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Zlatá Idka  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Štos Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Šemša Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Rudník Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Novačany  Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Malá Ida Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Jasov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hýľov Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Hodkovce Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Bukovec Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22. január 2021
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec NIžný Klátov a Obec Baška Zmluva o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie 0,00 € 21. január 2021 22.január 2021
  Zmluva Zmluva o výpožičke Obec NIžný Klátov a Slovenská republika - Štatisticky úrad SR, Miletičová 3, 824 67  Bratislava Zmluva o výpožičke koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania  0,00 € 29.decembra 2020 29.decembra 2020
  Zmluva Zmluva o vecnom bremene  Obec NIžný Klátov a Mgr. Celestína Jokeľová, Radoslav Jokeľ, Cintorínska 264/8A, 044 12  Nižný Klátov Zmluva o zridení vecného bremena  0,00 € 9.decembra 2020 9. decembra 2020
  Dohoda Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie  Dohoda o vytvorení podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. 0,00 € 25.novembra 2020 26.novembra 2020
  Zmluva Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice Zabezpečenie zberu a odvozu, prípadne dotriedenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v dohodnutom intervale  0,00 € 4.novembra 2020 6.novembra 2020
  Zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Obec Nižný Klátov a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 8112 72  Bratislava Vypožičanie hnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do bezplatného užívania  0,00 € 3.novembra 2020 6.novembra 2020
  Zmluva Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  Obec Nižný Klátov a Ministerstvo financií Slovenská republika, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 18 312,00 € 2.novembra 2020 3.novembra 2020

  Zmluva

  Príloha č. 1

  Príloha č. 2

  Príloha č. 3

  Príloha č. 4

  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1521/2020/D

  Zmluva o termínovanom úvere Obec Nižný Klátov a VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava 25 Poskytnutie úveru za účelom rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a rigolov  400 000,00 € 29.októbra 2020 3.novembra 2020
  Zmluva Kúpna/Lízingova zmluva Obec Nižný Klátov a UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 814 99 Bratislava a Tempus-Car s.r.o., Rastislavova 110, Košice Kúpa predmetu lízingu - osobné vozidlo Dacia Logan MCV  lízingovím prenajímateľom od dodávateľa  9430,00 € 23.septembra 2020 23.septembra 2020
  Dodatok Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 


  Modernizácia priestorov ZŠ v obci Nižný Klátov pomocou stavebných úprav
    17. apríla 2020 9.septembra 2020
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ivana Kubíková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 110/2020 20,00€ 3.septembra 2020 7.septembra 2020
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ivana Kubíková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 247A/2020 20,00 € 3.septembra 2020 7.septembra 2020

  Zmluva

  Zmluva Obec Nižný klátov a Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05  Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 0,00 € 17.augusta 2020 26.augusta 2020
  Zmluva Zmluva Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času  1041,60 € 03.júl 2020 27.júl 2020
  Zmluva Zmluva  Obec NIžný Klátov a Alternet, s.r.o., Popradská 12, 040 01  Košice Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 4.11.2011 10,00 € 08.júl 2020 13.júl 2020
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Obec Zlatá Idka  Spolupráca v oblasti plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru obce Zlatá Idka na území obce Nižný Klátov  500,00 € 07.júl 2020 09.júl 2020
  Zmluva Zmluva Obec Nižný Klátov  a Katarína Skupilová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 252/2020 20,00 € 02.júl 2020 06.júl 2020
  Zmluva Zmluva 

  Obec Nižný Klátov a MP STAVEX, s.r.o., Južná tr. 63, 040 01  Košice 

  Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove - II. etapa 66 550,01 € 19.jún 2020 19.jún 2020
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Spojená škola sv.Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23  Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času  130,20 € 22.jún 2020 25.jún 2020
  Zmluva Zmluva 

  Obec Nižný Klátov a BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05  Banska Bzstrica

  Zmluva o dodávke elektriny 11.jún 2020 17.jún 2020
  Zmluva Príkazná zmluva Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Baška 71, 040 16  Baška a Komunál – Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01  Prešov  Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie 100,00 € 13.mar.2020 25.máj 2020
  Zmluva Kúpna zmluva 

  Obec Nižný Klátov a JUDr. Dana Bystrianska, Mlynky 279/23A, 044 12  NIžný Klátov 

  Predaj pozemku 2000,00 € 4.máj 2020 4.máj 2020
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Združená dodávka plynu  0,017 €/kWh 30.apr. 2020 4.apr. 2020

  Zmluva

  Príloha

  Príloha

  Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany Modernizácia priestorov ZŠ v obci Nižný Klátov pomocou stavebných úprav  52 742,02 € 17.apr.2020 21.apr. 2020
  Zmluva Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Obec Nižný Klátov a Ing. Andrea Zálepová CA, Lesná 41, 044 24  Poproč Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019 1100,00 € 6.apr. 2020 8.apr. 2020

  Zmluva

  Príkazná zmluva

  Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Baška 71, 040 16  Baška a Komunál – Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01  Prešov 

  Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu  100,00 € 9.jan 2020 30. mar. 2020

  Zmluva

  Dodatok

  Dodatok ku kúpnej zmluve Obec Nižný Klátov a Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina Cena a platobné podmienky za vytriedené druhotné suroviny 9. mar. 2020 17. mar. 2020
  Zmluva Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Obec Nižný Klátov a Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Poskytnutie regionálneho príspevku: modernizácia priestorov ZŠ v obci Nižný Klátov pomocou stavebných úprav 35 000,00 € 19. feb. 2020 26. feb. 2020

  Zmluva

  Dodatok c. 3

  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, Bratislava Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov 0,00 € 20.feb. 2020 20.feb. 2020
  Dohoda Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi 14. feb. 2020 20.feb. 2020
  Zmluva Dohoda o urovnaní  Obec Nižný Klátov a SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Vysporiadanie sporných nárokov v súvislosti s použitím chránených hudobných diel 104,52 € 7. jan. 2020 30. jan. 2020
  Zmluva Kolektívna zmluva  Obec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okres Košice - okolie  Kolektívna zmluva  0,00 € 31.mája 2019 27.december 2019
  Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Obec Nižný Klátov a Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice Zriadenie vecného bremena na umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva bezodplatne 23. dec. 2019 27. dec. 2019
  Dohoda Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu Obec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s., Hlavná 53, 044 12  Nižný Klátov Ukončenie zmluvného vzťahu zo dňa 6.10.2012 19. dec. 2019 27. dec. 2019
  Zmluva Rámcová dohoda Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice Zber, preprava a zneškodnenie odpadov v Obci Nižný Klátov 74 277,84 €/ 24 mesiacov 23. dec. 2019 23. dec. 2019
  Zmluva Zmluva pracovná zdravotná služba Obec Nižný Klátov a PARTNERS BS s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov 936 €/rok 19. dec. 2019 23. dec. 2019
  Dodatok Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

  Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove – 1.etapa

  3 690,22 € 19. dec. 2019 23. dec. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Obec Nižný Klátov a Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Nižnom Klátove 10 000,00 € 8. okt. 2019 25. okt. 2019
  Zmluva Zmluva Obec Nižný Klátov a webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice Vytvorenie webstránky Nižný Klátov, domény, webhostingu 996,00 € 16. okt. 2019 16. okt. 2019
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove – 1.etapa 43 153,82 € 11. okt. 2019 11. okt. 2019
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra a Mgr. Daniela Vávrová Predaj pozemk 1000,00 € 10. okt. 2019 10. okt. 2019
  Zmluva o dielo
  Obec Nižný Klátov a
  TIMEO s.r.o.,
  Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
  Rekonštrukcia šatní a
  zázemia pre ihriská
  35 904,05 € 4. okt. 2019 4. okt. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb Obec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Právne služby 100 € / hod. 1. okt. 2019 1. okt. 2019
  Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy Obec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Právne služby 70 € / hod. 30. sep. 2019 30. sep. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o dodávke plynu Obec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodávka plynu 0,02175 €/kWh,

  2,06 €/mes
  4. sep. 2019 30. sep. 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Pavol Drábik Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 24. sep. 2019 25. sep. 2019
  Dohoda Dohoda o refundácii nákladov Obec Nižný Klátov a Ing. arch. Peter Oravec, Ing. arch. Jana Oravcová, Ing. Michaela Krajňáková, Ing. Stanislav Krajňák Refundácia nákladov spojených s procesom obstarávania a spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Nižný Klátov 3700,00 € 16. sep. 2019 16. sep. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Obec Nižný Klátov a dITcom s.r.o., Hraničná 2, Košice Odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov, vypracovanie žiadostí o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EÚ, individuálna odborná asistencia 1 900,00 €/rok 10. sep. 2019 13. sep 2019
  Zmluva Nájomná zmluva o nájme pozemku Obec Nižný Klátov a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica nájom pozemku 1,00 € / ročne 27.aug. 2019 10.sep. 2019
  Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 2/2019 Obec Nižný Klátov a URBAN studio s.r.o., Benediktínska 24, Košice Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Nižný Klátov 2600 € 2. sep. 2019 9. sep. 2019
  Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA č. 06/2019
  o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
  Obec Nižný Klátov a Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio, Letná 45, Košice Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie 1100 € 2. sep. 2019 9. sep. 2019
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ 9488,85 € 14. aug. 2019 16. aug. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 1050,00 € 31. júl 2019 2. aug. 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ing. Marián Krešák Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. júl 2019 18. júl 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Marta Miková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. júl 2019 17. júl 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Jana Fabiánová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 16. júl 2019 16. júl 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času Obec Nižný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 140,00 € 3. júl 2019 3. júl 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2019 Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka farnosť najsvätejšej trojice Vyšný Klátov Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu elektromechaniky zvonenia v kostole sv. Michala archanjela 3000 € 27. jún. 2019 27. jún. 2019
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Drábova 2, Košice Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s TP v obci Nižný Klátov 350 € 27. jún. 2019 27. jún. 2019
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Anna Kurčová Prenájom pozemku 5,18 € ročne 24. jún. 2019 25. jún. 2019
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Tomáš Hudák Prenájom pozemku 15.57 € ročne 18. jún. 2019 20. jún. 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o., Papradia ul. 10, Košice - Šebastovce Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019 200 €/rok 30.máj 2019 4.jún 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Kolestav plus s.r.o., Tichá 33, Nižný Klátov Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019 200 €/rok 27.máj 2019 28.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a ARCHING s.r.o., Žiškova 39, Košice Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 100 €/rok 15.máj 2019 16.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a PMVSTAV s.r.o., Čaksová 26, Nižný Klátov Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 200,00 € 10.máj 2019 12.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvo Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 300 €/rok 9.máj 2019 12.máj 2019
  Zmluva Poskytovanie auditorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s. r. o. Audit účtovnej uzávierky 950 € 5.apríl.2019 5.apríl.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania Obec Nižný Klátov a MARBU s.r.o. Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania 124,00 €/mesačne 19. mar. 2019 22. mar. 2019
  Zmluva

  dodatok č. 2
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, Bratislava Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov 0,00 € 12.marec.19 16.marec.19
  Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu Obec Nižný Klátov a Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice Poskytnutie grantu na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko pre všetkých“ 2 500,00 € 8. mar. 2019 15. mar. 2019
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ 21 091,20 € 18. feb. 2019 22. feb. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec Nižný Klátov a Safety Management s.r.o. Košice Vykonávanie služby technika požiarnej ochrany 240 €/rok 18.feb. 2019 21.feb. 2019
  Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi 15, feb. 2019 21.feb. 2019
  Zmluva Nájomná zmluva o nájme pozemkov Obec Nižný Klátov a Urbariát, pozemkové spoločenstvo Nižný Klátov nájom pozemkov 1000,00 € / ročne 6.feb. 2019 7.feb. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 9€ 1.feb. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 9€ 30.jan. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. verejná telefónna služba +internet ŠJ 30,59 € / mesačne 30.jan. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. verejná telefónna služba OcU 30,00 € / mesačne 30.jan. 2019 7.feb. 2019
  Zmluva Darovacia zmluva  ObecNižný Klátov a Kamenárstvo Šofránko s.r.o., Cintorínska 1, Košice Dar - betónova jednomiestna hrobka na cintoríne v Nižnom Klátove č. hrobu 247 0,00 €  7.dec.2018 7.dec.2018
  Zmluva Kúpna zmluva  Obec Nižný Klátov a Ing. Valér Kováč, Čaksová 190/24, Nižný Klátov Predaj pozemku na základe uznesenia č.284/2018 zo dňa 10.9.2018 720,00 €  5.dec.2018 5.dec.2018
  Zmluva Kúpna zmluva  Obec Nižný Klátov a  Miroslav Bernát, Monika Bernátová, Rovníkova 6, Košice Predaj pozemku 860,00 €  5.dec.2018 5.dec.2018
  Zmluva   Kúpna zmluva  Obec Nižný Klátov a   Ing. Jozef Gazdičko, Sofijska 22, Košice a Ing. Irena Bílková, Rovníkova 10, Košice Predaj pozemku  4110,00 €  10.okt.2018 10.okt.2018
  Zmluva Darovacia zmluva  Obec Nižný Klátov a   Ing. Jozef Gazdičko, Sofijska 22, Košice a Ing. Irena Bílková, Rovníkova 10, Košice Darovanie pozemku  0,00 €  10.okt.2018 10.okt.2018
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke  Obec Nižný Klátov a Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava Odber elektrickej energie  0,00 € 6.aug.2018 10.aug.2018
  Zmluva Zmluva o poskytovaní slúžieb Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hraničná 2, Košice Poskytnutie služieb pri sociálnom a hospodárskom rozoji obce 1900,00 € 2.júl 2018 2.júl 2018
  Zmluva   Zmluva o Dielo Obec Nižný Klátov a MOAD, s.r.o., Jesenná 6, Košice Komunitny plána obce a Návrh VZN obce o úhradách za sociálne služby  400,00 € 25.jún 2018 25.jún 2018
  Zmluva Darovacia zmluva  Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s., Komenského 52, Košice Poskytnutie finančnej čiastky na podporu akcie Juniáles 2018 200,00 € 25.jun 2018 25.jún 2018
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice Dar vo forme 2 ks WC a bezplatnej dopravy vo výške 184,50 na akciu Juniáles 2018 184,50 € 22.jún 2018 22.jún 2018
  Zmluva Licenčná Zmluva  Obec Nižný Klátov a SOZA , Rastislavova 3, Bratislava  Udelenie súhlasu - licencie v súlade  dohodnutým spôsobom použitia 0,00 €  22.jún 2018 22.jún 2018
  Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Obec Nižný Klátov a EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice  Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných ,údajov zo strany zodpovednej osoby  58,80 €  13.jún 2018 13.jún 2018
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov Obec NIžný Klátov a Súkromné centrum voľného času, Drábova 2, Košice Poskytnutie dotácie z rozpočtu na financovanie činnosti Súkromného censtra voľného času 350,00 €/rok 13.jún 2018 13.jún 2018
  Dodatok Dodatok č.1 k zmluve  o dodávke vody z verejného vodovodu Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Zmeny v zmluvných podmienskach o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd a odovzdaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 0,00 € 6.jún 2018 8.jún 2018
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvo, Hlavná 1/1, Nižný Klátov Poskytnutie finančných prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením akcie Juniáles 2018 300,00 € 31.máj 2018 1.jún 2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec NIžný Klátov a Marián Jokeľ, Bukurešťská 30, Košice Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 24.máj 2018 24.máj 2018
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava Prenájom pozemku  40,16 € 21.máj 2018 21.máj 2018
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária, Nemessányiho 30A, Košice Zmluva o poskytovaní právných služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii 100,00 € 16.máj 2018 18.máj 2018
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a ELT Management Company Slovakia  s.r.o., Vajnorská 171/A, 831 04  Bratislava  Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA 0,00 € 14.máj 2018 18.máj 2018
  Zmluva Sponzorska zmluva Obec Nižný Klátov a HERBA DRUG TRADE s.r.o., Mlynská 1335,  Smižany Zmluva o poskytnutí sponzorského daru vo forme výrobkov na výrobu peny v počte 360 ks  0,00 € 7.máj 20018 7.máj 2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Mária Ondrejkovičová, Tichá 222/27, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 3.máj 2018 3.máj 2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Zdenka Vargovčáková, Cintorínska 39/10, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 2.máj 2018 2.máj 2018
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Slovák Telekom, a.s. zakúpenie mobilného aparátu 13.apr.2018 15.apr.2018
  Zmluva   Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov Obec Nižný Klátov a Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov

  1050,00 €/

  rok

  23.apr.2018 24.apr.2018
  Zmluva   Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov Obec Nižný klátov a Spojená škola sv.Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov  140,00 €/rok 9.apr.2018 12.apr.2018
  Zmluva   Zmluva Obec Nižný Klátov a Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina  zmluva o výkupe z obalov a odpadov z  neobalových výrobkov patriacich medzi oddelené vyzbierané zložky komunálneho odpadu prostredníctvom výkupu papiera v škole 50,00 €/t 29.mar.2018 31.mar.2018
  Dodatok   Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  Obec NIžný klátov a NATUR-PACK, a.s.  Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 0,00 € 29.mar.2018 31.mar.2018
  Zmluva   Zmluva  Obec NIžný Klátov a Rodičovské združenie Klatovčanik, Čaksová 167/1, NIžný Klátov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2018 1500,00 € 28.mar.2018 28.mar.2018
  Zmluva   Príkazná zmluva  Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Nám. sv. Floriána 259/1, Jasov  Zabezpečenie príložitostného spoločného verejného  150,00 €  28.mar.2018 28.mar.2018
  Zmluva   Zmluva Obec Nižný Klátov a Rímskokatolicka farnosť Najsvätejšej Trojice, Vyšný Klátov 30, Vyšný Klátov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu  3000,00 € 27.mar.2018 27.mar.2018
  Zmluva   Zmluva o nájme hrobového miesta Obec NIžný Klátov a Helena Bodnárová, Belehradská 17, Košice  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 19.marc.2018 23.marc.2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Terézia Juhsová, Čaksová 198/8, 044 12  Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 16.marc.2018 16.marc.2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Anna Tirpáková, Záhradná 154/4, 044 12  Nižný Klátov  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 16.marc.2018 16.marc.2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta  Obec Nižný Klátov a Anna Tirpáková, Záhradná 154/4, 044 12  Nižný Klátov  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 16.marc.2018 16.marc.2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta  Obec Nižný Klátov a Mária Silvayová, Hlavná 5/9, 044 12  Nižný Klátov  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 16.mar.2018 16.mar.2018
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta Obec Nižný Klátov a Cecília Hudáková, Klátovská 80/25, 044 12  Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20,00 € 15.mar.2018 15.mar.2018
  Zmluva Zmluva o nájme  Obec Nižný Klátov a Jozef Ondrejkovič, Myslavska 863/122, Košice - myslava Prenájom pozemku 13,50 €/rok 26.feb.2018 26.feb.2018
  Zmluva Zmluva o nájme  Obec Nižný Klátov a Ing. Dávid Korl, Hlavná 9/17, 044 12  NIžný Klátov Prenájom pozemku 33,75 € /rok 23.feb.2018 23.feb.2018
  Zmluva Dodatok č. 6
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb 50 €/mesiac 21. feb. 2018 22. feb. 2018
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1140 € 4.jan. 2018 4.jan. 2018
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný Klátov Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“ 280 € 2.jan. 2018 2.jan. 2018
  Zmluva a dodatky Dodatok č. 5
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb 50 €/mesiac 19. dec. 2017 22. dec. 2017
  Dohoda
  Príloha
  Rámcová dohoda Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s. Košice Zabezpečenie verejnoprospešných služieb 41 747,80 € bez DPH 19. dec. 2017 19. dec. 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť
  centra voľného času
  Obec Nižný Klátov a Skromné centrum voľného času Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur. 104.5 € 19.12.2017 19.12.2017
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 6468,39 € 19. dec. 2017 19. dec. 2017
  Zmluva Zmluva o dodávke plynu Obec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodávka plynu 0,01923 €/kWh,

  0,8 €/mes
  31. okt. 2017 31. okt. 2017
  Dodatok č. 4
  Príloha
  Zmluva s dodatkom 1-3
  Dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obce Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete 83 120,47 € 24. okt. 2017 31. okt. 2017
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 6038,64 € 23. okt. 2017 23. okt. 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania Obec Nižný Klátov a MARBU s.r.o. Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania 120,00 €/mesačne 18. sep. 2017 18. sep. 2017
  Zmluva Zmluva v zmysle autorského zákona Obec Nižný Klátov a SLOVGRAM Vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov 38,50 € 4. sep. 2017 7. sep. 2017
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a VVS, a.s. Zriadenie vecného bremena 10 € 17. aug. 2017 24. aug. 2017
  Zmluva Zmluva na dodávku ovocia Obec Nižný Klátov a HOOK, s.r.o. Dodávka ovocia a zeleniny od 2.9.2017 do 30.6.2018 7,68 €/ mesiac 23.aug. 2017 24.aug. 2017
  Zmluva Hromadná licenčná zmluva Obec Nižný Klátov a SOZA Použitie chránených hudobných diel 80,40 € 14 .aug. 2017 15. aug. 2017
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o. Košice Poskytnutie daru na výdavky spojené so 700. výročím obce 500,00 € 7.aug. 2017 7.aug. 2017
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice Spracovanie projektov z národných a fondov EÚ 1 900,00 €/rok 21. júl 2017 21. júl 2017
  Zmluva Príkazná zmluva Obec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra Verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie 120,00 € 17. júl 2017 21. júl 2017
  Zmluva Príkazná zmluva Obec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra Verejné obstarávanie na nákup zemného plynu 120,00 € 17. júl 2017 21. júl 2017
  Zmluva Rámcová zmluva Obec Nižný Klátov a Inžinierske stavby, a.s. Košice Oprava výtlkov 14 398,56 € 14. júl 2017 14. júl 2017
  Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o dielo Obec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o. Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov 4 992 € 11. júl 2017 11. júl 2017
  Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových MS Obec Nižný Klátov a VVS a.s. Košice Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 10. júl 2017 10. júl 2017
  Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových OcU Obec Nižný Klátov a VVS a.s. Košice Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 10. júl 2017 10. júl 2017
  Zmluva
  Príloha
  Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Nižný Klátov a Východoslovenská energetika a.s. Košice Dodávka elektrickej energie 7. júl 2017 7. júl 2017
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a SVP, š.p. Banská Štiavnica Zriadenie vecného bremena v prospech obce Nižný Klátov 100,00 € 3. júl 2017 3. júl 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur. 940,50 € 22. jún 2017 29. jún 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. 20/2017 Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o. Cateringové služby 5575 € 15. jún 2017 16. jún 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. 19/2017 Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o. Organizačné a technické zabezpečenie miesta konania osláv a konania kultúrneho programu 4640 € 15. jún 2017 16. jún 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017 Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie Klatovčanik Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích pomôcok 900 € 8. jún 2017 8. jún 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času Obec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad Bodvou Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 62,70 € 31. máj 2017 8. jún 2017
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017 Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola sv. Michala“ (oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola, vnútorná maľba kostola) 1500 € 26. máj 2017 29. máj 2017
  Zmluva
  Zmluva
  Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s. Zriadenie vecného bremena 27. apr. 2017 27. apr. 2017
  Dohoda Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 287,46€ 24. apríl 2017 24. apríl 2017
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Nižný Klátov a
  BVL Plumb s.r.o., Košice
  Odber, preprava a zneškodnenie batérií a akumulátorov 30. mar. 2017 30. mar. 2017
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1140 € 13.mar. 2017 13.mar. 2017
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Iveta Mitríková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 9. mar. 2017 9. mar. 2017
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Denisa Reichová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 55 € 28. febr. 2017 28. febr. 2017
  Zmluva Licenčná zmluva na vydanie diela Obec Nižný Klátov a Milena Ostrolúcka Licencia k textovej časti diela „Nižný Klátov 1317-2017“ 1190 € 20. feb. 2017 23. feb. 2017

  Dodatok k dohode
  Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0 € 15. feb. 2017 15. feb. 2017
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný Klátov Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“ 320 € 30.jan. 2017 6.feb. 2017
  Dodatok zmluva Dodatok a zmluva o výpožičke Obec Nižný Klátov a MV SR Výpožička technického zariadenia 0 €/ 5 rokov 2. feb 2017 2. feb 2017
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o. Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov 4 365 € 26. jan. 2017 27. jan. 2017
  Zmluva a dodatok k zmluve Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom služba mobilný internet 25. jan. 2017 25. jan. 2017
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Mária Korlová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 0 € 12. jan. 2017 12. jan. 2017
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Obec Malá Ida Kúpa lámp verejného osvetlenia 240 € 10. jan. 2017 10. jan. 2017
  Dohoda Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Zabezpečovanie a výkon menších obecných služieb 2. jan.2017 5. jan.2017
  Zmluva a dodatok Dodatok č. 4
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb 50 €/mesiac 28. dec. 2016 30. dec. 2016
  Zmluva Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej zmluve kúpnej zmluve Obec Nižný Klátov a VVS, a.s. Združenie finančných prostriedkov obce a VVS 3 490 € 23. dec. 2016 29. dec. 2016
  Zmluva Nájomná zmluva Obec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra, Mgr. Daniela Vávrová Nájom obecného pozemku 0,20 €/ m2 20. dec. 2016 23. dec. 2016
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 3 692,16 € 22. dec. 2016 22. dec. 2016
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Ing. Erik Zamborský, Ing. Ivana Zamborská Predaj obecného pozemku 1 320 € 20. dec. 2016 20. dec. 2016
  Zmluva Zmluva o pripojení Obec Nižný Klátov a VSD Prípojka k čerpacej stanici 189 € 7.dec. 2016 7.dec. 2016
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. verejná telefónna služba OcU 17,01 € / mesačne 7.dec. 2016 7.dec. 2016
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. Zmena adresáta 0 € 7.dec. 2016 7.dec. 2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie Klatovčanik Poskytnutie dotácie na nákup cvičebného náradia v rámci „Dňa boja proti obezite detí“ 200 € 29. nov. 2016 30. nov. 2016
  Dohoda Dohoda o menších obecných službách Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Zabezpečovanie a výkon menších obecných služieb 29. nov.2016 29. nov.2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času
  Obec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad Bodvou Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 20,90 € 23. nov. 2016 29. nov. 2016
  Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a VVS a.s. Košice Vecné bremeno NN prípojky k stavbe Vyšný Klátov, Nižný Klátov – skupinový vodovod. 0 € 28. nov. 2016 28. nov. 2016
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a MUDr. Mária Tormášiová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 0 € 16. nov. 2016 16. nov. 2016
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a MUDr. Mária Tormášiová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 0 € 16. nov. 2016 16. nov. 2016
  Zmluva Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb Obec Nižný Klátov a Viera Oravcová VKOffice Vedenie podvojného účtovníctva a služby s tým spojené 4 904,50 € ročne 31. okt. 2016 31. okt. 2016
  Dohoda Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 25. okt.2016 31. okt. 2016
  Dohoda Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 278,70€ 25. okt.2016 25. okt.2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť
  Obec Nižný Klátov a LIBA ACADEMY 11 Košice Poskytnutie dotácie pre žiakovi 41,80 € 17. okt. 2016 24. okt. 2016
  Dodatok k zmluve
  Registračný formulár
  Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom mobilné služby 29,99 € / mesačne 19.okt. 2016 20.okt. 2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom verejná telefónna služba, internet ŠJ 34,99 € / mesačne 19.okt. 2016 20.okt. 2016
  Zmluva Zmluva
  o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
  Obec Nižný Klátov a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Bratislava Elektronické služby 0 €/rok 10.okt. 2016 10.okt. 2016
  Zmluva Zmluva
  o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
  Obec Nižný Klátov a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Elektronické služby 0 €/rok 22.aug. 2016 22.aug. 2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytovaní služieb
  Obec Nižný Klátov a adsupra s.r.o. Nižný Klátov Aplikácia „Nižný Klátov“ pre mobilné telefóny 100,00 €/rok 1.aug. 2016 1.aug. 2016
  Dohoda Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov Obec Nižný Klátov a UPJŠ Košice Prax študentov 0 € 26. júl 2016 27. júl 2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytovaní služieb
  Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice Spracovanie projektov z národných a fondov EÚ 1 900,00 €/rok 22. júl 2016 22. júl 2016
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Pavol Jokeľ, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 7. júl 2016 7. júl 2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov Poskytnutie dotácie na výmenu dvoch dverí v kostole, oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom do kostola, vnútorná maľba kostola 1500 € 7. júl 2016 7. júl 2016
  Zmluva Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s. Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov 0 € 30. jún 2016 30. jún 2016
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Viera Lopatková, Košice Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 55 € 16. jún 2016 16. jún 2016
  Zmluva Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY Obec Nižný Klátov a ANTIK Telecom s.r.o. Pripojenie internet a telefón MŠ 17,92 €/mesačne 2. jún 2016 2. jún 2016
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2016 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur. 689,70 € 23.
  máj
  2016
  23.
  máj
  2016
  Dohoda Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obec Nižný Klátov a Súkromná stredná odborná škola Košice Prax žiakov 0 € 11. máj 2016 16. máj 2016
  Zmluva

  Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2016 na vo výške 250,80 eur, počet detí 4. 250.80 € 11. máj 2016 16. máj 2016
  Zmluva Zmluva č.115433 08 U01 Obec Nižný Klátov a Environmentálny fond Poskytnutie podpory 66 310 € 29. apr. 2016 3. máj 2016
  Zmluva Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Obec Nižný Klátov a
  H+EKO, spol. s r.o., Košice
  Zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu 25. apr. 2016 25. apr. 2016
  Zmluva Inbiz Zmluva o poskytovaní služby InBiz Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Poskytovanie vybraných bankových služieb 5. apr. 2016 12. apr. 2016
  Zmluva Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Obec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Odber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ

  2 x ročne
  258.80 € 29. mar. 2016 29. mar. 2016
  Dohoda Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 487,74 € 23. marec 2016 24. marec 2016
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Mgr. Eva Vaľová Predaj obec ného pozemku 5 840 € 17. mar. 2016 17. mar. 2016
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a HOLLSTAV, s.r.o. Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 38 400 € 8. mar. 2016 8. mar. 2016
  Dodatok k dohode Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíce Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 6117.93 € 23. feb. 2016 26. feb. 2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1140 € 5. feb. 2016 12. feb. 2016
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný Klátov Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“ 320 € 4.feb. 2016 5.feb. 2016
  Zmluva a prílohy Zmluva o dielo č. 3/2016 Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. Košice Projektová dokumentácia odvodňovacie kanály Stará Košická 970 € 19. jan. 2016 19. jan. 2016
  Zmluva a prílohy Zmluva o dielo č. 2/2016 Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. Košice Projektová dokumentácia miestna komunikácia Hlavná 2 270 € 19. jan. 2016 19. jan. 2016
  Zmluva a prílohy Zmluva o dielo č. 1/2016 Obec Nižný Klátov a H.B.S. projekt, s.r.o. Košice Projektová dokumentácia Dom smútku 4 960 € 19. jan. 2016 19. jan. 2016
  Zmluva a dodatok Dodatok č. 3
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb 50 €/mesiac 28. dec. 2015 30. dec. 2015
  Zmluva Zmluva
  o dielo
  Obec Nižný Klátov a ALARMTEL SK, s.r.o. Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému 6 278,40 € 26. nov. 2015 27. nov. 2015
  Dodatok k dohode Dodatok č. 2 k dohode o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 26. nov. 2015 26. nov. 2015
  Zmluva Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky, zmluva o budúcej zmluve o dielo, zmluva o budúcej dodávke pitnej vody Obec Nižný Klátov a VVS, a.s. Zriadenie vodovodnej prípojky pre Dom smútku 0 € 28. sept. 2015 26. nov. 2015
  Zmluva Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizácia Obec Nižný Klátov a VODIP, Zeleninárska 3, Michalovce Zhotovenie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie 71 310 € 7. okt. 2015 7. okt. 2015
  Zmluva Zmluva o úrazovom poistení Obec Nižný Klátov a UNIQA Poistenie detí MŠ 38,20 € 24. sept. 2015 29. sept. 2015
  Zmluva
  Príloha
  Zmluva o dodávke elektriny Obec Nižný Klátov a RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Dodávka elektriny 38 €

  30 €
  29. sept. 2015 29. sept. 2015
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Jaroslav Kočiš Predaj traktora 1 300 € 29. sept. 2015 29. sept. 2015
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíce Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 6117.93 € 21. sept. 2015 21. sept. 2015
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Zoltán Hermélyi, Veronika Hermélyiová Predaj pozemkov 1 660 € 9. sep. 2015 9. sep. 2015
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2015
  Obec Nižný Klátov a MV SR – Okresný úrad Košice Poskytnutie dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 5 000 € 24. aug. 2015 24. aug. 2015
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov Poskytnutie dotácie na výmenu vchodových dverí kostola, oprava organa, rekonštrukcia lustra kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola sv. Michala, archanjela v Nižnom Klátove 1500 € 21. aug. 2015 24. aug. 2015
  Dohoda Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 € 19. august 2015 21. august 2015
  Dodatok k zmluve
  Zmluva
  Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Obec Nižný Klátov a GlobalNet Slovakia, s.r.o. Manažérske, obchodné, podnikateľské poradenstvo v oblasti
  inžinierskej činnosti
  2,66 €/hod 31. júl 2015 6. aug. 2015
  Dodatok k zmluve Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 31. júl 2015 6. aug. 2015
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Obec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur. 418 € 16.

  júl 2015
  20. júl

  2015
  Dohoda Dohoda o poskytnutí údajov pre register SP z evidencie SHR Obec Nižný Klátov a Sociálna poisťovňa, Bratislava Poskytnutie údajov z evidencie SHR 0,00 € 8. júl 2015 8. júl 2015
  Zmluva Zmluva
  o spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ 910,00 €/rok 8. júl 2015 8. júl 2015
  Zmluva Zmluva
  o službách na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v Obci Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice Poskytnutie služieb na podporu RR a zamestnanosti v Obci Nižný Klátov 990,00 €/rok 8. júl 2015 8. júl 2015
  Zmluva Zmluva
  o vypracovaní PHSR Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov 990,00 € 8. júl 2015 8. júl 2015
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 vo výške 41,80 €, počet detí 1 41.80 € 2. júl 2015 6. júl 2015
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 na vo výške 167,20 eur, počet detí 4. 167.20 € 30. jún 2015 6. júl 2015
  Dodatok k zmluve Dodatok k ZMLUVE O DIELO
  na prípravu a realizáciu prác
  Obec Nižný Klátov a Róbert Balog, Čaksová 30, Nižný Klátov Vybudovanie prístreška pre kontajnery pri Obecnom úrade v Nižnom Klátove 3815 € 29. jún 2015 30. jún 2015
  Dohoda Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 € 24. jún 2015 26. jún 2015
  Zmluva Kolektívna zmluva Obec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obec né úrady okresu Košice – okolie Používanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania 18. jún 2015 18. jún 2015
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov IVeS Programové vybavenie matrika, konsolidácia 70,91 € 1. jún 2015 1. jún 2015
  Zmluva Zmluva o výpožičke Obec Nižný Klátov a MV SR Výpožička technického zariadenia 0 €/ 5 rokov 1. jún 2015 1.jún 2015
  Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb Obec Nižný Klátov a Bc. Peter Mačanga - OMEGA Správa a prevádzka cintorína 79,67 €/ročne 1. jún 2015 1. jún 2015
  Zmluva Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov Obec Nižný Klátov a UPJŠ Košice Prax študentov 0 € 18. máj 2015 20. máj 2015
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Anna Kurčová Prenájom pozemku 5.18 € ročne 11. máj 2015 11. máj 2015
  Zmluva Kolektívna zmluva Obec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice – okolie Používanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania 11. máj 2015 11. máj 2015
  Dodatok
  Priloha k dodatku

  Zmluva
  Priloha
  Zmluva o poistení obecného majetku Obec Nižný Klátov a Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu 1131,29 € 24. apr. 2015 25. apr. 2015
  Zmluva Zmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácie Obec Nižný Klátov a TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 Košice Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území obce 105 €/ odchyt 1 zvieraťa 24. apr. 2015 24. apr. 2015
  Dodatok č.3 k zmluve Dodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku obce Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete 144 225,49 € 17. apr. 2015 23. apr. 2015
  Zmluva Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Obec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Odber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ

  2 x ročne
  258.80 € 24. mar. 2015 29. mar. 2015
  Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Pavol Štefan Ukončenie zmluvy -55 € 16. mar. 2015 17. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Pavol Štefan Prenájom hrobového miesta 55 €/20 rokov 4. mar. 2015 5. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Rudolf Spišák Prenájom hrobového miesta 20 €/20 rokov 4. mar. 2015 5. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Tomáš Hudák Prenájom pozemku 15.57 € ročne 3. mar. 2015 5. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom verejná telefónna služba, internet MŠ 34,99 € / mesačne 2.mar. 2015 3. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy Obce Nižný Klátov 920 € bez DPH 27. feb. 2015 3. mar. 2015
  Dodatok k zmluve Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom služba mobilný internet 6,58 € / mesačne 25. feb. 2015 3. mar. 2015
  Dodatok k zmluve Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom zmena SIM, mobilné služby 29,99 € / mesačne 25. feb. 2015 3. mar. 2015
  Zmluva Zmluva o poskytovaní
  služieb
  Obec Nižný Klátov a SAFETY MANAGEMENT s.r.o. Kostolianska cesta 131, Košice služby BOZP a zdravotný dohľad 50 € / štvrťročne 11. feb. 2015 13. feb. 2015
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6, Nižný Klátov vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi 320 € 9. feb. 2015 13. feb. 2015
  Dodatok k zmluve Zmluva o dodávke plynu a dodatok č.1 Obec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodávka plynu 0,0243 €/kWh,

  2,06 €/mes
  14. jan. 2015 21. jan. 2015
  Dodatok k zmluve Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 163.20 € 29. dec. 2014 30. dec. 2014
  Dodatok k zmluve Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 163.20 € 29. dec. 2014 30. dec. 2014
  Dodatok k zmluve Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 5722.83 € 17. dec. 2014 18. dec. 2014
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verených služieb Obec Nižný Klátov a Slovak Telekom a.s. Verejná telefónna linka 25 €/mesiac 3. dec. 2014 4. dec. 2014
  Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 3. dec. 2014 4. dec. 2014
  Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Košice Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 1. dec. 2014 1. dec. 2014
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Obec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 20,90 € počet detí 1 20.90 € 7. nov. 2014 7. nov. 2014
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Obec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur. 83.60 € 7. nov. 2014 7. nov. 2014
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Obec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur. 209 € 7. nov. 2014 7. nov. 2014
  Zmluva ZMLUVA O DIELO
  na prípravu a realizáciu prác
  Obec Nižný Klátov a Róbert Balog, Čaksová 30, Nižný Klátov Vybudovanie prístreška pre kontajnery pri Obecnom úrade v Nižnom Klátove 3815 € 7. nov. 2014 7. nov. 2014
  Zmluva Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíce Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 163.20 € 22. okt. 2014 22. okt. 2014
  Zmluva Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizácia Obec Nižný Klátov a VODIP, Zeleninárska 3, Michalovce Zhotovenie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie 71 310 € 20. okt. 2014 20. okt. 2014
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Margita Hudáková, Nižný Klátov, Čaksová 199/6 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 14. okt. 2014 14. okt. 2014
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Patrik Kolesár, Tichá 225/33, Nižný Klátov Vybudovanie oporného múra na obecnom cintoríne v Nižnom Klátove 5406 € 10. okt. 2014 13. okt 2014
  Zmluva Dodatok č. 2
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb 50 €/mesiac 7. okt 2014 13. okt 2014
  Zmluva Zmluva o spolupráci Obec Nižný Klátov a Implementačná agentúra pre Operačný program Implementácia Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 6.okt 2014 13.okt 2014
  Zmluva Nájomná zmluva Obec Nižný Klátov a Miloš Čižmár, Vyšný Klátov 82 Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať za dohodnuté nájomné nájomcovi motorové vozidlo a príslušenstvo 8.00 EUR/deň 12. sep. 2014 12. sep. 2014
  Zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíce Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 5722.83 € 22. aug. 2014 22. aug. 2014
  Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KoSíce Realizácia pracovnej činnosti, prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 0 € 4. jul. 2014 4. jul. 2014
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Rastislav Bernát, Mlynky 20, Nižný Klátov Zriadenie vecného bremena na pozemku 0 € 23. jun. 2014 23. jun. 2014
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Nižný Klátov a AVE Košice s.r.o. Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 138 € 10. jun. 2014 15. jun. 2014
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Obec v zmysle citovaného uznesenia a VZN č. 3/2008 poskytuje finančnú dotáciu na rok 2014 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur. 251 € 10. jun. 2014 10. jun. 2014
  Zmluva PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2014/PL Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie Príkaz vykonať verejné obstarávanie na nákup zemného plynu 100 € 10. jun. 2014 10. jun. 2014
  Zmluva PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 17/2014/EL Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie Príkaz vykonať verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie 100 € 10. jun. 2014 10. jun. 2014
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a RMS a.s., Kośice Dar traktor, značka ZETOR 0 € 6. jun. 2014 9. jun. 2014
  Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 12/2014 Obec Nižný Klátov a URBAN studio, Letná ul. č.45, Košice Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Nižný Klátov 3550 € 6. jun. 2014 9. jun. 2014
  Zmluva Zmluva o účasti na projekte č. 30195/26120130025 Obec Nižný Klátov a MPC, Ševćenkova 11, Bratislava Aktivizujúce metódy vo výchove 0 € 4. jun. 2014 18. jun. 2014
  Zmluva Zmluva od dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva Obec Nižný Klátov a Ing. Stanislava Horňáková Aut. Ing. Hroncova 2, 04001 Košice Vypracovanie projektovej dokumentácie dispozičných zmien objektu Materskej školy a objektu Obecný úrad 350 € 12. maj. 2014 13. maj. 2014
  Zmluva Zmluva od dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva Obec Nižný Klátov a Ing. Stanislava Horňáková Aut. Ing. Hroncova 2, 04001 Košice Vypracovanie rozmerového prieskumu objektu Materskej školy
  a vyhotovenie dokumentácie existujúceho stavu objektu
  300 € 12. maj. 2014 13. maj. 2014
  Zmluva Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Obec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Odber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ 258.80 € 7. apr. 2014 7. apr. 2014
  Zmluva Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Obec Nižný Klátov a VAŠA Slovensko, s.r.o. Dodávanie produktov a služieb vo vybraných zariadeniach 18. mar. 2014 18. mar. 2014
  Zmluva Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Obec Nižný Klátov a GKÚ, Chlumeckého 4, Bratislava Poskytnutie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností 18 € 10. mar. 2014 11. mar. 2014
  Zmluva Zmluva o výkone správy majetku obce Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, .s., Komenského 50, Košice Prevádzkovanie vodohospodárskeho zriadenia verejnej kanalizačnej siete 436 255.90 € 4. feb. 2014 5. feb. 2014
  Zmluva Dodatok č. 1
  k zmluve o preprave č. 147/2012
  Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD) 23. jan. 2014 23. jan. 2014
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2014 209 € 23. jan. 2014 23.jan. 2014
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6, Nižný Klátov vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi 320 € 21. jan. 2014 21. jan. 2014
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1080 € 14. jan. 2014 14. jan. 2014
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a František Hudák, Čaksová 6, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 7. jan. 2014 7. jan. 2014
  Zmluva Sponzorská zmluva Obec Nižný Klátov a Eva kelbelová, Tichá 24, Nižný KLátov Poskytnutie finanćných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy 60 € 30. dec. 2013 30. dec. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Poskytnutie finančnej dotácie na deti 126 € 27. dec. 2013 27. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Veronika Hudáková, Hlavná 14/27, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Verona Kolesárová, Tichá 225/33, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Regina Kolibárová, Hlavná 13/25, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Katarína Kováčová, Klátovská 160/58, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Katarína Kováčová, Klátovská 160/58, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ing. Kováč Štefan, Tichá 238/36, Nižný Klátov Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. dec. 2013 17. dec. 2013
  Zmluva Sponzorská zmluva Obec Nižný Klátov a Stanislav Čap, Zlatá Idka 175 Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy 50 € 4. dec. 2013 6. dec. 2013
  Zmluva Sponzorská zmluva Obec Nižný Klátov a Tomáš Antol, Fábryho 10, Košice Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup stoličiek do herne materskej školy 100 € 2. dec. 2013 6. dec. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Anna Kolesárová, Nižný Klátov, Tichá 23 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20€ 14. nov. 2013 14. nov. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Dodávka vzduchotechniky na prívod vzduchu a odvetranie kuchyne, sociálnych zariadení v priestoroch školskej jedálne 11 582.75 € 14. nov. 2013 14. nov. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Anna Kolesárová, Nižný Klátov, Tichá 23 Prenájom hrobového miesta na verejnom pohrebisku 20€ 12. nov. 2013 12. nov. 2013
  Zmluva Zmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácie Obec Nižný Klátov a TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 Košice Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území obce 4. nov. 2013 4. nov. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a VODIP, Ing. Peter Paulovćák Zhotovenie stavby v rozsahu podľa priloženej dokumentácie 71 310.21 € 25. okt. 2013 28. okt. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov Poskytnutie dotácie na rekonštrukčné práce na kostole sv. Michala, archanjela v Nižnom Klátove 1500 € 23. sep. 2013 24. sep. 2013
  Zmluva Zmluva o výkone správy majetku obce Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon správy majetku obce Nižný Klátov 21. aug. 2013 26. aug. 2013
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Obec Nižný Klátov Centrum pre filantropiu, n.o. Poskytnutie finančného príspevku 250 € 6. aug. 2013 6. aug. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Terézia Jendrzinová Prenájom hrobového miesta. 20 € 3. aug. 2013 3. aug. 2013
  Zmluva Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu Obec Nižný Klátov a Enviromentálny fond Poskytnutie dotácie na kanalizáciu 127 084 € 31. jul. 2013 6. aug. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Regina Kolibárová Prenájom hrobového miesta. 20 € 16. jul. 2013 16. jul. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ingrid Mikovičová Prenájom hrobového miesta. 55 € 1. jul. 2013 1. jul. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ján Kolesár Prenájom hrobového miesta. 20€ 26. jun. 2013 28. jun. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Vodip - Ing. Peter Paulovčák Dodavka stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizácia 115 409. 64 € 25. jun. 2013 25. jun. 2013
  Zmluva Zmluva o reklame Obec Nižný Klátov a AVE Ko+sice s.r.o. Reklama za účelom prezentacie podnikateľskej činnosti. 100 € 25. jun. 2013 28. jun. 2013
  Zmluva Kolektívna zmluva Obec Nižný Klátov a Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice – okolie Dorźiavanie prostriedkov kolektívneho vyjednávania. 20. jun. 2013 27. jun. 2013
  Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA č. 04/2013
  o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
  Obec Nižný Klátov a Ing. Martin Hudec, Benediktínska 24, Košice Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie 1440 € 24. maj. 2013 24. maj. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS 60 € 24. maj. 2013 29. maj. 2013
  Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Audit riadnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce 1044 € 6. máj 2013 13. máj 2013
  Zmluva Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Obec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber a laboratórna analýza vzoriek vody v objekte MŠ a ŠJ 238. 8 € 12. apr. 2013 12. apr. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a mesto Košice Poskytuje finančnú dotáciu na rok 2013 na deti 293 € 2. apr. 2013 2. apr. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Poskytuje finančnú dotáciu na rok 2013 na deti 126 € 2. apr. 2013 2. apr. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, Košice Poskytnutie dotácie na deti 293 € 25. mar. 2013 25. mar. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne č.242/2013 Obec Nižný Klátov a Štefan Urban Prenájom hrobového miesta na cintoríne 0 € 25. mar. 2013 25. mar. 2013
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne č.235/2013 Obec Nižný Klátov a Margita Mikulová Prenájom hrobového miesta na cintoríne 20 € 20. mar. 2013 21. mar. 2013
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času KOMETA Poskytnutie dotácie na deti 84 € 19. mar. 2013 20. mar. 2013
  Zmluva Zmluva
  o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku
  Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce 4. mar. 2013 5. mar. 2013
  Zmluva Dodatok
  k zmluve o výpožičke
  Obec Nižný Klátov a Soňa Rudňanská Oprávnenie manipulovať s radiatórmi 13. feb. 2013 14. feb. 2013
  Zmluva Zmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Katarína Juhásová Prenájom hrobového miesta 20 € 8. feb. 2013 9. feb. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Geosense SK s.r.o. Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal 100 € / rok 8.. feb. 2013 9. feb. 2013
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany
  pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti
  320 € / rok 21. jan. 2013 22. jan. 2013
  Zmluva Zmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Vincent Vaško Prenájom hrobového miesta 20 € 17. jan. 2013 18. jan. 2013
  Zmluva Zmluvo o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Verona Čižmárová Prenájom hrobového miesta 20 € 10. jan. 2013 11. jan. 2013
  Zmluva Zmluva vodné stočné Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd
  z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
  1.08 € / m3 8. jan. 2013 12. jan. 2013
  Zmluva Nájomná zmluva Obec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prenájom vodomeru a zariadenia na diaľkový odpočet vody 39 € / rok 8. jan. 2013 12. jan. 2013
  Zmluva
  Priloha
  Zmluva o poistení obecného majetku Obec Nižný Klátov a Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu 1021 € 28. dec. 2012 28. dec. 2012
  Zmluva
  Priloha
  Zmluva o havarijnom poistení Obec Nižný Klátov a Union Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel 168.73 € 22. dec. 2012 27. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Štefan Vereb Zriadenie vecného bremena 17. dec. 2012 17. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Obec Nižný Klátov a UNION Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 71.4 € 6. dec. 2012 10. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda a Klaudia Miklodová rod. Belušková Zriadenie vecného bremena 5. dec. 2012 5. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda Zriadenie vecného bremena 5. dec. 2012 5. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Eva Kuráňová, rod. Ondrejkovičová Zriadenie vecného bremena 3. dec. 2012 4. dec. 2012
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom a.s. Zmena programu služieb 3. dec. 2012 4. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom a.s. Pripojenie k sieti 3. dec. 2012 4. dec. 2012
  Zmluva Zmluva o preprave Obec Nižný Klátov a eurobus, a.s. Košice Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich
  s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
  50 € / mesiac 16. nov. 2012 16. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda – ESOX Vykonávanie zimnej údržby zhotoviteľom pre objednávateľa
  na komunikáciách
  22 € / hod 15. nov. 2012 15. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Rastislav Bernát Zriadenie vecného bremena 13. nov. 2012 13. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Jozef Ondrejkovič a Veronika Ondrejkovičová rod. Orešková Zriadenie vecného bremena 11. nov. 2012 11. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Mária Korlová rod. Bernátová Zriadenie vecného bremena 11. nov. 2012 11. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Miroslav Zajac Zriadenie vecného bremena 5. nov. 2012 5. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a František Čižmár Zriadenie vecného bremena 2. nov. 2012 2. nov. 2012
  Zmluva Zmluva o dodávke stavebných prác stavby: Nižný Klátov - kanalizácia Obec Nižný Klátov VODIP Ing. peter Paulovčák Zmluva o dielo "Nižný klátov - kanalizácia" 133 773,163 € 8. okt. 2012 8. okt. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s. Zriadenie vecného bremena 6, okt, 2012 6, okt, 2012
  Zmluva Zmluva o výpožičke Obec Nižný Klátov a Soňa Rudňanská Výpožička nebytových priestorov 19. sep. 2012 20. sep. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Marek Sceranka Zriadenie vecného bremena 28. aug. 2012 28. aug. 2012
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a Martin Murín Odstránenie havarijného stavu strechy na budove Materskej školy v Nižnom Klátove 6933 € 3. aug. 2012 3. aug. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a František Sceranka Zriadenie vecného bremena 25. jul. 2012 25. jul. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Štefan Vereb Zriadenie vecného bremena 25. jul. 2012 25. jul. 2012
  Zmluva Zmluva o prenájme pozemku Obec Nižný Klátov a Mária Jokeľová Prenájom pozemku 4.23 €/rok 23. jul. 2012 3. aug. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Mária Sceranková Zriadenie vecného bremena 23. jul. 2012 25. jul. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Jana Kuzevičová Zriadenie vecného bremena 23. jul. 2012 25. jul. 2012
  Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Nižný Klátov a Cecília Hudáková Zriadenie vecného bremena 23. jul. 2012 25. jul. 2012
  Zmluva Mandátna zmluva Obec Nižný Klátov a GlobalNet Slovakia,s.r.o. Manažérske, obchodné, podnikateľské poradenstvo v oblasti
  inžinierskej činnosti
  2.66 €/hod. 8. jun. 2012 8. jun. 2012
  Zmluva Zmulva o správe aktív Obec Nižný Klátov a Lecram & Partners s.r.o. Správa aktív a právna ochrana 100 € mesačne 9. máj. 2012 17. máj. 2012
  Zmluva Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Obec Nižný Klátov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach Odber a laboratórna analýza vzoriek vody na rok 2012 218.80 € 30. apr. 2012 30. apr. 2012
  Zmluva Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie Environmentálny fond a Obec Nižný Klátov Podpora formou dotácie z Enviromentálneho fondu 199 178 € 28. mar. 2012 4. apr. 2012
  Zmluva Zmluva na výrub stromov v areáli cintorína Nižný Klátov Obec Nižný Klátov a Igor Petričko výrub stromov v areáli cintorína Nižný Klátov 2280 € 27. mar. 2012 28. mar. 2012
  Zmluva Zmluva o vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti Obec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti 330 € 27. feb. 2012 27. feb. 2012
  Zmluva audit Zmluva o poistení majetku a poistení zodpovednosti za škodu právnických osôb Obec Nižný Klátov a KOMUNÁLNA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie hnutelného majetku,
  nehnutelného majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
  464.52 € ročne 10. feb. 2012 18. feb. 2012
  Zmluva audit Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o. Predmetom zmluvy je audit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1044 € 26. jan. 2012 26. jan. 2012
  Záverečné ustanovenia Dodatok z zmluve Obec Nižný Klátov a
  Ing. Miroslav Majerčák a Ing. Silvia Majerčáková
  Záverečné ustanovenia 9. jan. 2012 9. jan. 2012
  Zmluva o pávo používať aplikačné programové vybavenie Zmluva o pávo používať aplikačné programové vybavenie Obec Nižný Klátov a DATALAN, a.s. poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory zamestnancov objednávateľa 960 €/rok + 30 €/mesiac 20. dec. 2011 20. dec. 2011
  Zmluva o zabezpečení zimnej údržby Zmluva
  o zabezpečení zimnej údržby
  Obec Nižný Klátov a Miroslav Mikloda – ESOX Vykonávanie zimnej údržby na komunikáciách 22 €/hod. 21. nov. 2011 23. nov. 2011
  Zmluva o odmene za právne služby Dodatok č. 1
  k zmluve o poskytovaní právnych služieb
  a odmene za právne služby
  Obec Nižný Klátov a JUDr. Ivetou Rajtákovou Odmena za právne služby 120 € / hod. 14. nov. 2011 14. nov. 2011
  Kúpna zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a
  Ing. Miroslav Majerčák a Ing. Silvia Majerčáková
  Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 3640 € 11. nov. 2011 13. nov. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Tomáš Hudák Prenájom pozemku 15.57 € ročne 24. okt. 2011 31. okt. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Marián Novák Prenájom pozemku 6.73 € ročne 24. okt. 2011 31. okt. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Ľubomír Kolesár Prenájom pozemku 6.73 €ročne 24. okt. 2011 31.okt. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Ján Vaško Prenájom pozemku 3.37 € ročne 24. okt. 2011 31. okt. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Helena Ňaršanská Prenájom pozemku 3.37 € ročne 24. okt. 2011 31. okt. 2011
  Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Anna Kurčová Prenájom pozemku 5.18 € ročne 24. okt. 2011 31. okt. 2011
  Zmluva o prenájme reklamnej plochy Zmluva o prenájme reklamnej plochy Obec Nižný Klátov a Alternet s.r.o. Umiestnenie reklamnej tabule na reklamnú plochu 20 € ročne 4. nov. 2011 6. nov. 2011
  Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu Obec Nižný Klátov a VÚB BANKA Papierové výpisy k bežnému účtu 10. okt. 2011 17. okt. 2011
  Zámennná zmluva Zámenná zmluva Obec Nižný Klátov a František Kalok a Stanislav Juhás Zámena pozemkov 416 € 6. okt. 2011 9. okt. 2011
  Zmluva Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu Obec Nižný Klátov a Enviromentálny fond Poskytnutie podpory formou dotácie na kanalizáciu 186 216 € 4. okt. 2011 6. okt. 2011
  Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte na dotácie Obec Nižný Klátov a
  VÚB BANKA
  Otvorenie a vedenie bežného účtu 7. sep. 2011 8. sep. 2011
  Dodatok zmluve o internetovom pripojení Dodatok k zmluve o internetovom pripojení Obec Nižný Klátov a
  T-Com
  Zakúpenie koncového zariadenia 9.9 € 10. máj 2011 12. máj 2011
  Zmluva o internetovom pripojení Zmluva o internetovom pripojení Obec Nižný Klátov a
  T-Com
  Zriadenie internetového pripojenia 17.99 € mesačne 10. máj 2011 12. máj 2011
  Zmluva o rozbore pitnej vody Zmluva o rozbore pitnej vody Obec Nižný Klátov a
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  Odber a rozbor pitnej vody 232 € 5. máj 2011 12. máj 2011
  Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Zriadenie bežného účtu 16. sep. 1996 13. apr. 2011
  Zmluva klientské certifikáty 2 Zmluva o poskytnutí certifikačných služieb ku klientským certifikátom Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Vydanie klientských certifikátov Certifikačnou autoritou VÚB a.s. 1. apr. 2011 8. apr. 2011
  Zmluva klientské certifikáty Zmluva o poskytnutí certifikačných služieb ku klientským certifikátom Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Vydanie klientských certifikátov Certifikačnou autoritou VÚB a.s. 1. apr. 2011 8. apr. 2011
  Zmluva biznis banking Zmluva o zriadení služby biznis banking (BB) a o poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie biznis bankingu Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Poskytovanie vybraných bankových služieb prostredníctvom BB 20 € 1. apr. 2011 8. apr. 2011
  Zmluva o poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu Obec Nižný Klátov a
  VÚB banka
  Možnosť používania produktov a služieb flexibiznis účtu 31. mar. 2011 7. apr. 2011
  Zmluva Zmluva o dodávke stavebných prác stavby Nižný Klátov - kanalizácia Obec Nižný Klátov VODIP Ing. Peter Paulovčák Zmluva o dielo "Nižný klátov - kanalizácia" 484 111,271 € 21. mar. 2011 21. mar. 2011
  Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Obec Nižný Klátov a Jozefína Kolesárová Odborné konzultácie a služby vo vedení účtovníctva 500 € mesačne 1. mar. 2011 7. mar. 2011
  Zmulva o audite účtovnej závierky Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Obec Nižný Klátov a
  Ing. Janka Hirjaková
  Audit účtovnej závierky obce Nižný Klátov 1044 € 28. feb. 2011 7. mar. 2011
  Zmluva o právnej pomoci hodinová Zmluva o poskytovaní právnych služieb
  a odmene za právne služby
  Obec Nižný Klátov a JUDr. Iveta Rajtáková Právne zastupovanie vo veci lom – Vyšný Klátov 120 € za hod. 4. feb. 2011 7. feb. 2011