Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sadzobník správnych poplatkov

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch V platnom znení

Č. 1.
Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len “sadzobník”).

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

 1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Čl. 2.
Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Čl. 3
Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Čl. 4
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Čl. 5
Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

Všeobecná správa

Položka 2

Položka 2

 1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu............................................................2,- EURÁ

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí.............................................................................................................7,- EUR

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku.................................................................................................2,- EURÁ

v cudzom jazyku........................................................................................................4,- EURÁ

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení

o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike

.....................................................................................................................................15,- EUR

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 3

 1. Osvedčenie
  a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis … 2,00 EUR
 2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov … 2,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre … 3 EUR
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

 1. v slovenskom jazyku … 1,50 EUR
 2. v cudzom jazyku … 3 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) … 7,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákona a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania … 25,00 EUR

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba … 15,00 EUR
 2. právnická osoba … 250,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
——————————————————————
11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Vnútorná správa

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík … 3,00 EUR

Položka 18

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt...........................................................................................................................................................30,- EUR
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby................................................................................................................30,- EUR
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (zákon o rodine).................................................................................................................................................................................. 100,- EUR
 4. Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  a cudzincom...........................................................................................................................................................................100,- EUR
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami...............................................................................................................................280,- EUR
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt......................................................................................................................................................................................280,- EUR

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
  Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

——————————————————————
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PÔdohospodárstvo

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný …........................................... 3,00 EUR
b) mesačný …........................................... 5,00 EUR
c) ročný ...............................................… 10,00 EUR
d) trojročný ….......................................... 25,00 EUR

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Stavebná správa

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

  1. pre fyzickú osobu......................................................................  .........................40,- EUR
  2. pre právnickú osobu............................................................................   ............100,- EUR
  3. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby..................20,- EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)

na stavby na bývanie

na stavbu rodinného domu .....

50 EUR

na stavbu bytového domu .....

200 EUR

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 EUR

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 EUR

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

35 EUR

bytových domov .....

100 EUR

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 EUR

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 EUR

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 EUR

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 EUR

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 EUR

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50 EUR

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 EUR

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 EUR

na spevnené plochy a parkoviská .....

50 EUR

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 EUR

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 EUR

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 EUR vrátane .....

100 EUR

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane .....

200 EUR

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane .....

400 EUR

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .....

600 EUR

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane .....

800 EUR

nad 10 000 000 EUR .....

1 000 EUR

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 EUR

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..........

60 EUR

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 EUR

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
——————————————————————
18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby … dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 EUR

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu .....

50 EUR

fyzickú osobu .....

20 EUR

3.

terénnych úprav pre

právnickú osobu .....

100 EUR

fyzickú osobu .....

20 EUR

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 EUR

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 EUR

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

rodinný dom .....

35 EUR

bytový dom .....

120 EUR

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m.....

25 EUR

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 EUR

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 EUR

bytových domov .....

50 EUR

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20 EUR

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 EUR

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 EUR

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 EUR

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 EUR

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 EUR

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 EUR

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 EUR

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 EUR

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 EUR

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 EUR

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 EUR vrátane .....

60 EUR

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane .....

120 EUR

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane .....

250 EUR

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .....

400 EUR

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane .....

530 EUR

nad 10 000 000 EUR .....

660 EUR

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

50 EUR

Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
——————————————————————
11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Doprava

Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci … 16,50 EUR
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci … 165,50 EUR
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) …  50 % príslušnej sadzby
e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu … 6,50 EUR

Splnomocnenie

 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len “nadmerná alebo nadrozmerná preprava”), dopravca zaplatí

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300, 0 16,50 EURA
od 300, 1 do 350, 0 26,50 EURA
od 350, 1 do 400, 0 33 EUR
od 400, 1 do 500, 0 . 66 EUR
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 16,50 EURA
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400, 0 16, 50 EURA
od 400, 1 do 450, 0 33 EUR
od 450, 1 do 500, 0 99, 50 EURA
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 16, 50 EURA
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12, 00 16, 50 EURA
od 12, 01 do 22, 00. 99, 50 EURA
nad 22, 01 165, 50 EURA
a za každých ďalších aj začatých 5, 0 m 49, 50 EURA
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20, 00 99, 50 EURA
od 20, 01 do 30, 00 165, 50 EURA
od 30, 01 do 50, 00 265, 50 EURA
a za každých ďalších aj začatých 10 t 66 EUR
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3, 01 do 5, 00 82, 50 EURA
od 5, 01 do 10, 00 132, 50 EURA
od 10, 01 do 15, 00 232 EUR
od 15, 01 do 20, 00 331, 50 EURA
a za každých ďalších aj začatých 5 % 165, 50 EURA
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava 165, 50 EURA
2. ostatné prípady 331, 50 EURA
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu
po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu 99, 50 EURA
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu 199 EUR
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. 497, 50 EURA
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. 995, 50 EURA

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3, 0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3, 0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9, 5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.


Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti 75,00 EUR
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti 55,00 EUR
Poznámka Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) … 80,00 EUR

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

e)        Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest........70,- EUR

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest................................................................................................            40,- EUR

Položka 84

 1. Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy ................................................................................................................................75,- EUR
 2. Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu......................................40,- EUR

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

 1. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie   115,- EUR
 2. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2        30,- EUR

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2........ 60,- EUR

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2        150,- EUR

 1. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti..... 30,- EUR

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

Finančná správa a obchodná činnosť

Položka 140

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní     500,- EUR

 1. oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie 50,- EUR
 2. vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie  100,- EUR

Položka 142

 1. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie..10,- EUR
 2. Za  zmenu  priezviska  alebo  trvalého  pobytu   v  osvedčení  o  zápise  samostatne hospodáriaceho roľníka....................................................................................2,-EUR

Položka 143

 1. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu (zákon o správe daní)..........................................................................................14,- EUR
 2. Vydanie potvrdenia obcou (zákon o správe daní) alebo orgánom finančnej správny podľa osobitných predpisov....................................................................................5,- EURÁ
 3. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ................2,- EUR

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Položka 144
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov … 16,50 EUR
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 8) … 9,50 EUR
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 8) … 9,50 EUR

Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba …10,00EUR
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou … 100,00 EUR

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

——————————————————————
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z .z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesk. predp., zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesk. predp., zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk. predp., zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk. predp..