Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Zástupca starostky obce: Ing. Ján Hlavačka

Odmena určená zástupcovi starostky: 186 € mesačne (zástupca sa uvedenej odmeny vzdal)

Zamestnanci obce, úsek obecný úrad:

Referentka obce: Andrea Müllerová
Účtovníčka: Jozefína Kolesárová
Asistentka: Jana Hužvár Kralovanská
Upratovačka: Cecília Hudáková
Údržbár: Martin Krůček

Poverený poslanec zvolávaním a vedením zasadnutí obec ného zastupiteľstva v zmysle ust. zákona o obecnom zriadení: Ing. Ján Hlavačka.
Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Poslanecké obvody:

č. 1 – Ing. Valér Kováč (ulica Cintorínska, Stará Košická),
č. 2 – Radoslav Kollár (ulica Klátovská – časť),
č. 3 – Ing. František Kováč (ulica Klátovská – časť, Záhradná),
č. 4 – Ing. Róbert Balog (ulica Mlynky),
č. 5 – Ing. Ján Hlavačka (ulica Tichá),
č. 6 – Lukáš Štefan (ulica Čaksová),
č. 7 – Matej Silvay (ulica Hlavná).

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing. František Kováč (predseda), Ing. Ján Hlavačka, Lukáš Štefan (členovia)

Kultúrno-športová komisia: Matej Silvay (predseda), Ing. Róbert Balog, Janette Furínová, Jana Hudáková, Lukáš Štefan (členovia)

kontakt na členov komisie: kulturnosportovakomisia@niznyklatov.sk

(podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti kultúry a športu; vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci, vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života; spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí; spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti kultúry a športu; navrhuje zápisy do kroniky obce; dohliada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci; spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším, Uvítania detí do života, oslava významných životných jubileí starších občanov, Dni obce a pod. ; koordinuje a podieľa sa na vydávaní obecného časopisu; kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov (medzi subjektmi v obci, napr. jednotlivé komisie, organizácie obce, OZ, verejnosť)


Komisia pre životné prostredie a výstavbu: Radoslav Kollár (predseda), Ing. Róbert Balog, Ing. Richard Hritz, Pavol Hudák, Ing. František Kováč (členovia)

kontakt na členov komisie: komisiaprevystavbuazivotprostredie@niznyklatov.sk

(prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko; posudzuje architektonicko-urbanistickú koncepciu rozvoja obce a jej jednotlivých častí; posudzuje koncepciu rozvoja inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; kontroluje správu a údržbu inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; posudzuje zmeny organizácie dopravy na pozemných komunikáciách obce; podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov; kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia; dáva návrh, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci; koordinuje iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadruje sa k nim; predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov; kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie; vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci, predkladá podnety v oblasti odpadového a vodného hospodárstva a správy vodných tokov; kontroluje funkčnosť a udržiavanie systémov protipovodňových opatrení na zmiernenie účinkov živelných pohrôm; posudzuje technický stav budova v majetku obce a navrhuje ich údržbu a rekonštrukciu)


Matrikárka matričného úradu Nižný Klátov: Andrea Müllerová
Samost.admin. pracovník: Andrea Müllerová
Sobášiaca: Ing. Gabriela Staníková
Zástupca sobášiaceho v Matričnom obvode Nižný Klátov: Ing. Róbert Balog

Sobášne dni: štvrtok, sobota od 10:00 do 15:00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu


Dochádzka poslancov: