Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rekatolizácia

Preklad listiny Rekatolizácia cirkvi Vyšného a Nižného Klátova

„My, N.N. sudca (richtár), senát, zástupca (predstaviteľ) ľudu a zvolená Rada kráľovského a slobodného mesta Košíc, všetkým a každému osobitne, ktorých sa to týka, večné blaho v Pánovi. Spasiteľ sveta nemohol dať ľudskému pokoleniu väčší dôkaz svojej lásky, ako že nás, sediacich v tôni smrti, navštívil, vzišlý z výšin neba. Zjavila sa nádhera Božej ……. jasnosti aj v ovčincoch vyšno a nižno klátovských ( tokéšských, ďalej len „tejkeš“, ako sa v tých časoch tieto dediny na tomto okolí menovali – pozn. prekladateľa), doteraz blúdiacich a touto milosťou Ducha Svätého osvecovaný veľadôstojný otec Matej Trsťanský ( Trsztyanszky) zo spoločnosti Ježišovej, misionár, pracujúci horlivo za pomoci ich farára vdp. Andreja Répassyho, podporovaný aj nami, ako patrónmi, upevnil u svojich ovečiek tak hlboké korene spasiteľnej rímsko-katolíckej viery, že títo, odrieknuc sa luteránskeho bludu (herézy), ktorým boli nakazení viac ako jedno storočie, nielenže všetci naraz sa zhŕkli do náručia pravovernej (ortodoxnej) Svätej Matky Cirkvi, ale ako dobré semeno, zasiate do dobrej pôdy, priniesli stonásobnú úrodu spasiteľnej viery, ktorú z vlastného rozhodnutia prijali a ktorej sa držia aj doteraz, povzbudzovaní vrelou láskou, ktorú voči rímsko-katolíckej viere prechovávajú, takže sa zhodli na zbožnom a spasiteľnom uznesení, aby totiž nikdy v budúcnosti nezasial sa kúkoľ, teda bludári, medzi dobré pravé semeno do nášho katolíckeho spoločenstva a neváhali naliehať na nás, aby sme potvrdili toto rozhodnutie, dávajúc tak zriedkavý príklad hodný nasledovania aj samým katolíkom, ktorí sú nimi od narodenia.

Obsah tohto uznesenia je nasledovný:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Milostivý Magistrát, vznešení a šľachetní Páni, páni Patróni, naši preláskaví ochrancovia a hodní všetkej úcty.

Prezieravú starostlivosť, ktorou nás Milostivý Magistrát nielen v časných, ale aj vo veciach týkajúcich sa večnosti, doteraz potešovať ráčil, zakúsili sme hojne a osvedčíme ju aj pred Bohom vo večnosti, vzdávajúc vďaky tak prvším ( horemenovaným) ako aj Milostivému Magistrátu za prijaté dobrá, že z láskavého Božieho Milosrdenstva, s prispením Veľkodušného Magistrátu, po odstránení všetkej slepoty našej nerozumnosti a po vykorenení všetkej neprávosti z našich sŕdc, boli sme uvedení na cestu večnej spásy, my, všetci synovia Svätej Matky Cirkvi, obyvatelia usadlostí Nižný a Vyšný Klátov (Tejkeš) a vyznali sme pravé Kristovo rímsko-katolícke náboženstvo a to definitívne my z Nižného Klátova (Tejkeša) dňa 13. júna a my z Vyšného Kátova (Tejkeša) dňa 26. septembra roku práve minulého 1751. A keď sme prijali jeho pravdu, chceli by sme, aby bolo napred postarané nielen o nás, ale aj o našich synov a dcéry, aj o potomkov (za ktorých budeme vydávať počet aj pred Božím Súdom), obávajúc sa, aby po našom odchode do večnosti nevkĺzli sem draví vlci, nešetriaci stádo a nestrhli za sebou Kristových služobníkov.

A tak všetci, v Pánovi tu zhromaždení, s Božou pomocou ustanovujeme, že oddnes a napotom už nikdy, ani nami ani našimi potomkami, do usadlostí Nižného ako i Vyšného Klátova (Tejkeša) nesmie byť nikto prijatý, kto je cudzí rímsko-katolíckej viere a tým menej (ak by sa tam náhodou votrel), aby ho tam strpeli viac ako 14 dní (iba, že by sa medzitým obrátil).

Ak by však v budúcnosti proti tomuto nášmu jednomyseľnému uzneseniu ktorýkoľvek spoluobčan z uvedených usadlostí opovážil sa konať, znovu ustanovujeme jednomyseľné uzrozumení:

Pri prvom previnení za porušenie nášho zbožného uznesenia má byť neodvolateľne potrestaný tak, že zloží po jednom Imperiáli pre každý z oboch kostolov, teda pre vyšno i nižno klátovský, zasvätených Najsvätejšej a Nerozdielnej Trojici a sv. Michalovi Archanjelovi. Ak by sa však opovážil opätovne priečiť sa a tieto naše uznesenia pokúsil sa zlámať, má byť postihnutý cíteľným telesným trestom, a ten pristihnutý, cudzí rímsko-katolíckej viere a ktorý i napriek predchádzajúcim napomenutiam odmieta naše rímske sviatosti, má byť neodkladne vyhnaný.

A keďže sa chceme postarať, aby sa toto všetko na večné časy neporušene zachovalo a bolo zachované a aby sme našim Uzneseniam dodali väčšej váhy a dôrazu, opovažujeme sa so všetkou pokorou predpokladať, že Milostivý Magistrát sa zíde a prosíme:

Tak , ako sme na tejto ceste večnej spásy a uznania pravdy pravej viery mali milostivý Magistrát za iniciátora, tak nech skrze láskavé schválenie a potvrdenie tohoto všetkého smieme si blahoželať, že v ňom máme Uchovávateľa.

Toto všetko, na zjavný znak nášho jednomyseľného súhlasu, predovšetkým prísažní, pre toto obdobie riadne zvolení, potvrdzujeme našimi menami nižšie uvedenými miesto počiatok, označiac ich znakom X a okrem toho na vyjadrenie spoločného súhlasu týchto dedín, teda Nižného a Vyšného Klátova (Tejkeša), pripojujeme vlastné pečiatky obidvoch usadlostí. Prosíme tiež, aby po schválení a potvrdení našim vdp. farárom bolo to uložené v spisoch kostola.

Dané v Nižnom Klátove a Vyšnom Klátove, tu 3., tam však 14. mesiaca mája r. 1752.

Podpisy, označené krížikom x a pečiatky obcí, najprv Vyšný, potom Nižný Klátov (Tejkeš).

Právoplatné, schválené a potvrdené, prevzaté mnou, Andrejom Répassym, farárom vo Vyšnom Klátove (Tejkeši) s filiálkami Nižný Klátov, Myslava a Baška.

Podpis v.r., pečiatka.

A tak my, naplnení veľkou duševnou radosťou, chtiac z duše vyhovieť naliehaniu obyvateľov Vyšného a Nižného Klátova ( Tejkeša), tak milému Bohu a Svätej Matke Cirkvi, toto Uznesenie, prednesené nám tu od slova do slova, nielen s veľkým potešením prijímame, schvaľujeme a potvrdzujeme ako záväzné pre všetky budúce časy, ale spolu aj uisťujeme vyšeuvedených prosebníkov, že ho my sami zachováme a postaráme sa, aby ho všetci zachovali, ktorých sa ono týka a chceme, aby aj naši nástupcovia v úrade boli ním viazaní.

Na dôkaz právoplatnosti schvaľujúcej listiny, je táto opatrená pravou pečiatkou nášho mesta – ako svedectvo.

Dané v Košiciach práve na vigíliu preslávnej do neba vzatej Panny Márie 14.augusta 1752.

Na príkaz Milostivého Magistrátu podpísal Alexander Dubniczay, prvý prísažný notár vyššieuvedeného mesta Košíc, vlastnoručne.

P.S. Originál tohto vzácneho spisu, napísanom na pergamentovom papieri, je majetkom farnosti Najsv. Tojice vo Vyšnom Klátove.

Preklad z latinčiny láskavo previedol vdp. Vincent Janitor, dekan- farár Košice – Barca n. o.

V Košiciach, 22. apríla 1985