Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív

  Dokument Názov Účasníci Predmet Cena Uzavretie Zverejnenie
  Zmluva Príkazná zmluva Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Baška 71, 040 16  Baška a Komunál – Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01  Prešov  Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie 100,00 € 13.mar.2020 25.máj 2020
  Zmluva Kúpna zmluva 

  Obec Nižný Klátov a JUDr. Dana Bystrianska, Mlynky 279/23A, 044 12  NIžný Klátov 

  Predaj pozemku 2000,00 € 4.máj 2020 4.máj 2020
  Zmluva Zmluva  Obec Nižný Klátov a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Združená dodávka plynu  0,017 €/kWh 30.apr. 2020 4.apr. 2020

  Zmluva

  Príloha

  Príloha

  Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany Modernizácia priestorov ZŠ v obci Nižný Klátov pomocou stavebných úprav  52 742,02 € 17.apr.2020 21.apr. 2020
  Zmluva Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Obec Nižný Klátov a Ing. Andrea Zálepová CA, Lesná 41, 044 24  Poproč Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019 1100,00 € 6.apr. 2020 8.apr. 2020

  Zmluva

  Príkazná zmluva

  Obec Nižný Klátov a Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Baška 71, 040 16  Baška a Komunál – Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01  Prešov 

  Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu  100,00 € 9.jan 2020 30. mar. 2020

  Zmluva

  Dodatok

  Dodatok ku kúpnej zmluve Obec Nižný Klátov a Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina Cena a platobné podmienky za vytriedené druhotné suroviny 9. mar. 2020 17. mar. 2020
  Zmluva Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Obec Nižný Klátov a Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Poskytnutie regionálneho príspevku: modernizácia priestorov ZŠ v obci Nižný Klátov pomocou stavebných úprav 35 000,00 € 19. feb. 2020 26. feb. 2020

  Zmluva

  Dodatok c. 3

  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, Bratislava Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov 0,00 € 20.feb. 2020 20.feb. 2020
  Dohoda Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi 14. feb. 2020 20.feb. 2020
  Zmluva Dohoda o urovnaní  Obec Nižný Klátov a SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Vysporiadanie sporných nárokov v súvislosti s použitím chránených hudobných diel 104,52 € 7. jan. 2020 30. jan. 2020
  Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Obec Nižný Klátov a Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice Zriadenie vecného bremena na umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva bezodplatne 23. dec. 2019 27. dec. 2019
  Dohoda Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu Obec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s., Hlavná 53, 044 12  Nižný Klátov Ukončenie zmluvného vzťahu zo dňa 6.10.2012 19. dec. 2019 27. dec. 2019
  Zmluva Rámcová dohoda Obec Nižný Klátov a KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice Zber, preprava a zneškodnenie odpadov v Obci Nižný Klátov 74 277,84 €/ 24 mesiacov 23. dec. 2019 23. dec. 2019
  Zmluva Zmluva pracovná zdravotná služba Obec Nižný Klátov a PARTNERS BS s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov 936 €/rok 19. dec. 2019 23. dec. 2019
  Dodatok Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

  Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove – 1.etapa

  3 690,22 € 19. dec. 2019 23. dec. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Obec Nižný Klátov a Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Nižnom Klátove 10 000,00 € 8. okt. 2019 25. okt. 2019
  Zmluva Zmluva Obec Nižný Klátov a webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice Vytvorenie webstránky Nižný Klátov, domény, webhostingu 996,00 € 16. okt. 2019 16. okt. 2019
  Zmluva Zmluva o dielo Obec Nižný Klátov a TIMEO s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klátove – 1.etapa 43 153,82 € 11. okt. 2019 11. okt. 2019
  Zmluva Kúpna zmluva Obec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra a Mgr. Daniela Vávrová Predaj pozemku 1000,00 € 10. okt. 2019 10. okt. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb Obec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Právne služby 100 € / hod. 1. okt. 2019 1. okt. 2019
  Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy Obec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Právne služby 70 € / hod. 30. sep. 2019 30. sep. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o dodávke plynu Obec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodávka plynu 0,02175 €/kWh,

  2,06 €/mes
  4. sep. 2019 30. sep. 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Pavol Drábik Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 24. sep. 2019 25. sep. 2019
  Dohoda Dohoda o refundácii nákladov Obec Nižný Klátov a Ing. arch. Peter Oravec, Ing. arch. Jana Oravcová, Ing. Michaela Krajňáková, Ing. Stanislav Krajňák Refundácia nákladov spojených s procesom obstarávania a spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Nižný Klátov 3700,00 € 16. sep. 2019 16. sep. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Obec Nižný Klátov a dITcom s.r.o., Hraničná 2, Košice Odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov, vypracovanie žiadostí o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EÚ, individuálna odborná asistencia 1 900,00 €/rok 10. sep. 2019 13. sep 2019
  Zmluva Nájomná zmluva o nájme pozemku Obec Nižný Klátov a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica nájom pozemku 1,00 € / ročne 27.aug. 2019 10.sep. 2019
  Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 2/2019 Obec Nižný Klátov a URBAN studio s.r.o., Benediktínska 24, Košice Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Nižný Klátov 2600 € 2. sep. 2019 9. sep. 2019
  Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA č. 06/2019
  o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
  Obec Nižný Klátov a Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio, Letná 45, Košice Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie 1100 € 2. sep. 2019 9. sep. 2019
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ 9488,85 € 14. aug. 2019 16. aug. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času Obec Nižný Klátov a Mesto Košice Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 1050,00 € 31. júl 2019 2. aug. 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Ing. Marián Krešák Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. júl 2019 18. júl 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Marta Miková Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 17. júl 2019 17. júl 2019
  Zmluva Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne Obec Nižný Klátov a Jana Fabiánová Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov. 20 € 16. júl 2019 16. júl 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času Obec Nižný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice Poskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov 140,00 € 3. júl 2019 3. júl 2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2019 Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka farnosť najsvätejšej trojice Vyšný Klátov Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu elektromechaniky zvonenia v kostole sv. Michala archanjela 3000 € 27. jún. 2019 27. jún. 2019
  Zmluva Zmluva
  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
  Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Drábova 2, Košice Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s TP v obci Nižný Klátov 350 € 27. jún. 2019 27. jún. 2019
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Anna Kurčová Prenájom pozemku 5,18 € ročne 24. jún. 2019 25. jún. 2019
  Zmluva Zmluva o prenájme Obec Nižný Klátov a Tomáš Hudák Prenájom pozemku 15.57 € ročne 18. jún. 2019 20. jún. 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o., Papradia ul. 10, Košice - Šebastovce Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019 200 €/rok 30.máj 2019 4.jún 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Kolestav plus s.r.o., Tichá 33, Nižný Klátov Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na prenájom pódia, ozvučovacej techniky a sprostredkovanie hudobnej produkcie DJ-om na akciu Juniáles 2019 200 €/rok 27.máj 2019 28.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a ARCHING s.r.o., Žiškova 39, Košice Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 100 €/rok 15.máj 2019 16.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a PMVSTAV s.r.o., Čaksová 26, Nižný Klátov Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 200,00 € 10.máj 2019 12.máj 2019
  Zmluva Darovacia zmluva Obec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvo Poskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2019 300 €/rok 9.máj 2019 12.máj 2019
  Zmluva Poskytovanie auditorských služieb Obec Nižný Klátov a HIREKON, s. r. o. Audit účtovnej uzávierky 950 € 5.apríl.2019 5.apríl.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania Obec Nižný Klátov a MARBU s.r.o. Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania 124,00 €/mesačne 19. mar. 2019 22. mar. 2019
  Zmluva

  dodatok č. 2
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, Bratislava Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov 0,00 € 12.marec.19 16.marec.19
  Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu Obec Nižný Klátov a Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice Poskytnutie grantu na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko pre všetkých“ 2 500,00 € 8. mar. 2019 15. mar. 2019
  Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, Košice Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ 21 091,20 € 18. feb. 2019 22. feb. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Obec Nižný Klátov a Safety Management s.r.o. Košice Vykonávanie služby technika požiarnej ochrany 240 €/rok 18.feb. 2019 21.feb. 2019
  Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Obec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi 15, feb. 2019 21.feb. 2019
  Zmluva Nájomná zmluva o nájme pozemkov Obec Nižný Klátov a Urbariát, pozemkové spoločenstvo Nižný Klátov nájom pozemkov 1000,00 € / ročne 6.feb. 2019 7.feb. 2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 9€ 1.feb. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 9€ 30.jan. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. verejná telefónna služba +internet ŠJ 30,59 € / mesačne 30.jan. 2019 7.feb. 2019
  Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní
  verejných služieb
  Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s. verejná telefónna služba OcU 30,00 € / mesačne 30.jan. 2019 7.feb. 2019