Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Pripojiť sa k výzve (viď nižšie) sa môžete na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=765426

Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Odporcovia ťažby rádioaktívnych nerastov a zlata s použitím kyanidovej technológie žiadajú premiéra SR Róberta Fica o vykonanie  nápravy.

Ministerstvo hospodárstva nerešpektuje odmietavé stanoviská verejnosti k ťažbe rádioaktívnych nerastov a ku použitiu kyanidovej technológie pri  ťažbe a spracovaní zlata.

V roku 2010 bola  do NR SR predložená petícia 113 000 občanov, odmietajúcich ťažbu uránu na Slovensku. Od roku 2011 prebieha aj petícia obyvateľov okresu Detva, ktorí protestujú proti zámeru dobývania a spracovania zlatých rúd v lokalite Detva Biely Vrch, spojeného s použitím technológie kyanidového lúhovania, ktorú  doposiaľ podporil každý druhý dospelý obyvateľ  regiónu. Mesto Kremnica sa už dva ostatné  roky usiluje o zmenšenie dobývacieho priestoru zlato-strieborných rúd na svojom území.

Potrebu zapojenia verejnosti zdôrazňuje aj upozornenie Európskej komisie , ktorá pod hrozbou najvážnejšej sankcie  – odňatia všetkých druhov finančnej pomoci Európskej únie Slovensku – žiadala zabezpečiť účasť a rešpektovanie stanovísk verejnosti vrátane jej volených zástupcov  v rozhodovacích procesoch dotýkajúcich sa závažných dopadov na životné prostredie. Tieto požiadavky riešili vládne a zákonodarné orgány Slovenskej republiky v roku 2010 novelizáciou  viacerých zákonov, vrátane banského zákona.

Napriek týmto skutočnostiam  Ministerstvo hospodárstva  SR ignorovalo postoje verejnosti, vyjadrené v petícii proti ťažbe uránu a v roku 2012 podpísalo Memorandum o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, v ktorom  vyjadrilo podporu aj   povoleniu   jej zámeru dobývať rádioaktívne nerasty  v lokalite Jahodná Kurišková v tesnej blízkosti mesta Košice.

Tento zámer podporilo ministerstvo bez ohľadu na to, že  pred podpísaním Memoranda neprebehol proces posudzovania vplyvov zámeru na okolité životné prostredie a doposiaľ ministerstvu  nie je známy rozsah ohrozenia zdravia obyvateľov  dobývaním uránu.

Podpísaním memoranda ministerstvo stratilo objektivitu, ktoré si ako možný rozhodujúci orgán o zámeroch umiestnenia dobývacích priestorov  a povolenia ťažby  nerastov  so závažným dopadom na životné prostredie  určite malo  zachovať.

Na tomto základe zastupiteľstvá mesta Košice a Košického samosprávneho kraja schválenými uzneseniami v roku 2014  požiadali ministra hospodárstva,  aby odstúpil  od  uvedeného Memoranda.

Mesto Košice, mesto Detva, Košický samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny  kraj  v spojitosti s pripravovanými  zámermi ťažby a spracovania nerastov s mimoriadne závažnými dopadmi na životné prostredie  (ťažba rádioaktívnych nerastov, ťažba a spracovanie zlata s použitím kyanidovej technológie) využili svoje právomoci  územnoplánovacích orgánov  v súlade s platnou úpravou stavebného zákona. V návrhoch zmien regulatívov územného plánu v rámci určenia funkčného využitia  svojich regiónov ustanovili neprípustnosť  ťažby rádioaktívnych nerastov resp. ťažby a spracovania zlata s použitím kyanidovej technológie na svojom území. Pri ustanovení týchto priestorových limitov neprípustnosti dobývania  vychádzali uvedené samosprávy  aj z platného znenia Aktualizácie surovinovej politiky v oblasti nerastných surovín ako strategického dokumentu  Slovenskej republiky, ktorý uvádza, že jednou z hlavných úloh regionálnej politiky  územnej samosprávy je aj   stanovenie priestorových limitov ťažby  – teda aj neprípustnosti alebo obmedzenia  dobývania nerastných surovín v územných plánoch.

Ministerstvo hospodárstva  v rozpore s týmto dokumentom, ktorý samo pripravilo, nesúhlasí s ustanovením priestorových  limitov ťažby  v  územných plánoch, čím chce znemožniť ich záväznosť. V rámci svojich nesúhlasných stanovísk presadzuje, aby územné plány obsahovali v spojitosti so zámermi ťažby rádioaktívnych nerastov, resp. použitia kyanidovej technológie pri spracovaní zlatých rúd  len  neurčité všeobecné formulácie o dodržiavaní platnej legislatívy.

Vzhľadom na doterajšie postoje a postupy ministerstva hospodárstva  je dôvodná obava, že ministerstvo  predloží v blízkej budúcnosti  návrh  na  zrušenie platnej úpravy banského zákona, ktorá  umožňuje povolenie  ťažby a spracovanie týchto nerastov len so súhlasom verejnosti, zastúpenej  dotknutými  samosprávami. Na základe toho nič nebude brániť  ťažbe a spracovaniu nerastov  s najvážnejšími dopadmi na životné prostredie.

V prípade konkrétnych lokalít Jahodná – Kurišková a ďalších ložísk uránu na území Košického samosprávneho kraja  sa jedná o  územia  s husto osídleným obyvateľstvom,  významnými zdrojmi pitnej vody,  dlhodobým  tradičným rekreačným využívaním území,  v  európsky významných územiach ochrany prírody a krajiny. V prípade ložiska Detva – Biely vrch v tomto území je zároveň  umiestnená prevádzka  najvýznamnejšieho  zamestnávateľa dotknutého regiónu. Opísané  využívanie ďalšia banská činnosť   znemožní resp. vážne ohrozí.

V dôsledku uvedeného žiadame predsedu vlády SR Róberta Fica, aby okamžite vykonal opatrenia, na základe ktorých ministerstvo hospodárstva zmení svoje negatívne  vyjadrenia vo vzťahu ku legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch. Upozorňujeme, že nesúhlasné stanoviská ministerstva nerešpektujú stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv. Zároveň požadujeme, aby ministerstvo odstúpilo od Memoranda o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, ktorým bez dostatočných informácií podporuje zámer ťažby rádioaktívnych nerastov v tesnej blízkosti mesta Košice.

o.z. Brečtan, Nové Mesto nad Váhom
o.z. Podpoľanie nad zlato
Mesto Kremnica
o.z. Kremnica nad zlato
o.z. SOSNA, Košice
ZO SZOPK Košice 2013


Zoznam článkov: